שרשי הי"ם הלכות ביכורים פרק ג

שרשי הי"ם הלכות ביכורים פרק ג

  

הלכה ו
[ו] ומנין שהבכורים אסורין לאונן שנאמר ושמחת בכל הטוב והאוכלן מכין אותו מכת מרדות. ע"כ. וכתב מרן ומ"ש מכין אותו מפני שהוא לאו הבא מכלל עשה ע"כ וקשה טובא דבגמ' דפסחים דף ל"ו וביבמות דע"ד נפ"ל הא דאונן מהיקשא דתרומת ידיך למעשר ומנ"ל לרבינו האי קרא דהשתא לא מצי למילף מיניה מלקות הן אמת שבפסחים פריך תלמודא לר"ש דנהי דהיקשא לית ליה קרא דושמחת מאי עביד ליה ומשני דאצטריך לדרשא אחריתי יע"ש אבל הא ודאי לא מכרעא לומר דרבינו נפק"ל מהאי קרא דאיכא למימר דלר"ש דוקא הוא דפריך אמאי לא יליף מהאי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.