שרשי הי"ם הלכות ביאת המקדש פרק ב

שרשי הי"ם הלכות ביאת המקדש פרק ב

  

הלכה ו
[ו] שורש דין כ"ג אם עובד כשהוא אונן
אבל כ"ג עובד כשהוא אונן וכו'. וכתב הרב מ"ל ז"ל וז"ל מפשט דברי רבינו נרא' דאף כ"ג אינו מתחיל בעבוד' וכו' הן אמת שראיתי להתוספות שכתבו דלכאורה משמע היה עומד ומקריב אע"פ שלא התחיל בעבודה עדיין אלא עבודה בידו וכו' ואפשר להעמיס פירוש זה בדברי רבינו וכו' עוד אני מסתפק וכו' ונראה דאליבא דכ"ע וכו' אך אעיקרא דדינא מ"ש נראה דליתא וכו' ע"כ עיין בתשובת הרב בית יעקב חא"ח סי"ז דמפשט פשיטא ליה בדעת רבינו דאם לא התחיל עדיין לא יעבוד ומינה למד הרב דאונן ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.