שרשי הי"ם הלכות אישות פרק כג

שרשי הי"ם הלכות אישות פרק כג

  

הלכה יג
[יג] שורש דברים הנקנין באמירה
איש ואשה שהיו ביניהם שדוכין ואמר לה כמה את מכנסת לי כך וכך כו' קנו אותן הדברים ואעפ"י שלא היה ביניהם קנין ואלו הן הדברים הנקנין באמירה. ע"כ. הכי איתא במס' קדושין דף ט' וכרב גידל אמר רב כמה אתה נותן לבנך כו' הן הן הדברים הנקנין באמיר' ע"כ הנה הריב"ש ז"ל בסי' שמ"ה הביא דבריו מרן ב"י בא"ה סי' נ"א כתב דהא דרב גידל לאו דוקא כשהתנו כן בשעת קדושין דה"ה בשעת נשואין ושכן נר' מלשון רבינו פי"א מה' מכירה שלא הזכי' שם אלא שעת נשואין וטעמא דההיא שעתא הוי ג ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.