שרשי הי"ם הלכות איסורי מזבח פרק ד

שרשי הי"ם הלכות איסורי מזבח פרק ד

  

הלכה ז
[ז] אשירה שביטלה אין מביאין ממנה גזרין למערכה וכן המשתחוה לבהמה צמרה פסול. וכתב מרן כ"מ שם בעי ר"ל המשתחוה לדקל לולבו מהו למצוה כי אתא רב דימי אמר באשירה שביטלה קא מבעיא ליה ולא אפשיטא ולחומרא וכיון דלענין לולב למצוה מספקא פסלינן ליה מכ"ש דפסלינן ליה לגזרי המערכה עכ"ל ומרן מלכא מהרח"א בע"הח פ' בא דס"ד ע"ב תמה עליו וז"ל ותמוהים דבריו דבלולב לא פסלינן בפ"ח מה' לולב רק באשירה דישראל שאין לה ביטול משא"כ ע"ז של גוי שיש לה ביטול כמבואר שם בדברי המ"מ ומרן ז"ל וצ"ע א"ד.
ואנכי הרוא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.