שרשי הי"ם הלכות איסורי ביאה פרק יח

שרשי הי"ם הלכות איסורי ביאה פרק יח

  

הלכה ב
[ב] וכן הבא על הפנוייה וכו'. מצאתי כתוב למורי הרב המובהק מוהרי"ן נר"ו וז"ל כתבתי בנדפס דקכ"ח ע"ב דמ"ש התוס' פ' אלמנה לכ"ג דלר"א דס"ל פנוי הבא על הפנויה עשאה זונה היינו דוקא למפסלה לכהונה אבל לפסלה לתרומה במחלוקת הוא שנוי יע"ש, ומצאתי להתוס' פ' מי שאחזו דע"ג ע"ב ד"ה נתן לה כספים שכתבו וז"ל פרש"י דבזנות לא שייך לשון חוששין דלכהונה כבר נפסלה ולתרומה לא מפסל אלא בביאת עבירה וכו' ומיהו לר"א דאמר פנוי הבא על הפנוייה עשאה זונה נקט נמי שפיר חוששין לזנות ומיהו סתמא דתלמודא ביבמות לא אשכ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.