שרשי הי"ם הלכות איסורי ביאה פרק יב

שרשי הי"ם הלכות איסורי ביאה פרק יב

  

הלכה ד
[ד] שורש דין הבועל כותית קנאין פוגעין בו
כל הבועל גויה כו' והוא שיבעול כו' אם פגעו בו קנאים והרגוהו הרי אלו משובחין וזריזין כו'. הכי איתא בסנהדרין פרק הנשרפין דפ"ב ע"א ובע"ז פרק אין מעמידין דל"ו ע"ב וכתב מרן החבי"ב בא"ה סימן י"ו הג"הט אות ב' מ"ש הר"ב תה"ד בסי' רי"ט וע"ע בתה"ד סימן רכ"ב תוך התשובה ומהרי"ל בתשו' סימן רל"ג ומהרי"קו שורש קע"ו ומהר"י מינץ סימן י"ב והרד"ך בית ט' ח"ב והרא"ם ח"א סימן ס"ז דה"ה בישראלית הנבעלת לגוי קנאים פוגעים בה ותמה על מרן ב"י ז"ל שכתב בתשו' סימן ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.