שרידי אש מסכת מכות (השלמות) סימן לה

שרידי אש מסכת מכות (השלמות) סימן לה

  

גלות עפ"י הודאת עצמו
במשנה ריש מכות איתא דעדים שהעידו באיש פלוני שהוא חייב לגלות אין אומרים יגלו אלו תחתיו אלא לוקין ארבעים. ובתוס' ד"ה מעידין אנו באיש פלוני שחייב גלות, הקשו היאך הם יכולים לחייבו גלות בעדותן והא יכול לומר מזיד הייתי. ותירצו דמיירי כשראו בו רגלים לדבר שנשמט הברזל מקתו. ועוד תירצו דמיירי שפיר דליכא רגלים לדבר, ומכל מקום גולה כגון דשתיק כשאמרו לו העדים, ובודאי אי הוה אמר לא הרגתיו יכול לתרץ ולומר לא הרגתיו שוגג אלא מזיד, אבל כיון דשתק כהודאה דמיא.
ויעויין בספר מנחת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.