שרידי אש מסכת בבא קמא סימן כ

שרידי אש מסכת בבא קמא סימן כ

  

בדין מודה בקנס למאן דאמר פלגא נזקא קנסא ובדין משביע עדי קנס ובשיטת רש"י דבעונש מיתה פטור בהודאת עצמו
איתא בברייתא שבועות ל"ב, א: משביע עד אחד פטור, ור' אלעזר בר' שמעון מחייב. והגמ' מסיקה דכו"ע עד אחד כי אתא, לשבועה קא אתי, ופליגי בדבר הגורם לממון, מר סבר כממון דמי (רש"י ד"ה והאמר אביי: "... דטעמא דר' אלעזר משום דקסבר דבר הגורם לממון כממון דמי ועד אחד גורם לממון הוא, שאילו הוא העיד היה מחייבו שבועה, ורוב בני אדם אין נשבעין לשקר והיה משלם") ומר סבר לאו כממון דמי.
ובשבועות ל"ג, א: ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.