שערי שמים הלכות זכיה ומתנה פרק ג

שערי שמים הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  

הלכה יא
[יא] אסור לתת מתנת חנם לעכו"ם, עיי"ש. ונראה לומר דבזה מתורץ מה שנתן הקב"ה התורה לישראל ע"י כפיה, דכתיב כי לקח טוב נתתי לכם. וזה הלשון הוא ענין עבר, וקשה הלא קודם נתינת התורה היו ישראל בכלל בני נח ואיך נתן להם לפי דברי הרמב"ם את התורה. לכן נתן להם ע"י כפיה. ולכן אנו מברכים בברכת התורה בלשון נותן התורה שהוא לשון הוה. וגם בזה נוכל לפשוט דברי רבינו הגאון בספר פרשת דרכים שמפלפל אם האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב, היו בכלל בני נח או שהיו בכלל ישראל. אבל לדברי רבינו הרמב"ם הנ"ל, היו ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.