שערי דעה הלכות דעות פרק א

שערי דעה הלכות דעות פרק א

  

הלכה א
[א] דעות הרבה כו'. לשון דעות הוא במשנה פ"ה דאבות משנה י"א ארבע מדות בדעות כו', ובגיטין דף צ' ע"א איתא תניא ר' מאיר אומר כשם שהדעות במאכל כך דעות בנשים כו', ובמדרש רבה במדבר פ"ט איתא תני בשם ר' מאיר כשם שיש דעות במאכל כך יש דעות באנשים כו' עיי"ש, ועיין בתוספתא פ"ה דסוטה ובירושלמי פ"ק דשם הל' ז', וכתב המהרש"א בחד"א דגיטין שם דכל דבר התנהגות האדם בטבעו הוא בכלל דעות עיי"ש, ועיין בברכות דף נ"ח ע"א לפי שאין דעתם דומות זו לזו כו', וכתב המהרש"א בחד"א שם שהן מחולקין בדעות שהיא צורה הפנ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.