שער יאודה הלכות זכיה ומתנה פרק ג

שער יאודה הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  

הלכה יג
[יג] נתן מתנה לאשה על מנת שאין לבעליך רשות בה ולעבד וכו' קנה וכו' אבל הנותן מתנה לאשה והתנה עמהן בגופה של מתנה שתהיה לכך וכך לא קנה. והנה בדברי רבינו לא פורש אם מתה האשה ונמצאו נכסים הללו ברשותה אם ירשנה וראיתי להר"ב נתיבות [משפט] דף קכ"ז שכתב וז"ל וצריך לחקור מה יהיה משפט אלו הנכסים שנתנו לה על מנת שאין לבעליך רשות בהם אם מתה האשה והוא באופן המועיל דלא קנה הבעל בחייה אם מתה אם ירשנה בעלה דנהי דבחיים לא קנה הבעל והרי הם שלה אבל מכיון שמתה הרי הוא יורשה וכה"ג נמי בנותן מתנה לאש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.