שער יאודה הלכות גירושין פרק יא

שער יאודה הלכות גירושין פרק יא

  

הלכה ב
[ב] החרשת אע"פ שנישואיה מדברי סופרים כנישואי קטנה לא תקנו לה שתמאן וכו'. מתניתין העיד ר' יוחנן בן גודגודא על החרשת ואיכא למידק למה נקטיה במציאות זה ולינקוט בקידש אשה דאין בה דעת דהוו קידושין גמורים ואח"כ נשטתית שיוצאה בגט ואין לומר דמה דלא נקט האי גוונא הוא משום דהתם לא מצי לגרשה דהתם הוא מדרבנן שלא ינהגו בה מנהג הפקר ומתניתין דינא דאורייתא קתני מדקאמר דהוי גיטא ולא קאמר דמצי לגרשה וממתני' דהכא לא הוה קשה משום דהו"א דנשטתית אח"כ לא מצי לגרשה משום דבעינן שתהא יודעת לשמור את גיטה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.