שער יאודה הלכות גירושין פרק ט

שער יאודה הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה ג
[ג] הלכה והניחתו בצידי רה"ר וכו'. כתב הרב המגיד ז"ל ומתוך מ"ש בפ"ב מהל' מכירה בדין האומר לחבירו משוך פרה וכו' ומ"ש כאן בדין הגט נראה שהוא סבור שהגמ' בשאלה זו מדמה דין גט כשאינו אומר מעכשיו לדין הפרה באומר מעכשיו והוכרח לזה וכו' וקשה כיון דההיא דרב נחמן הוצרך לאוקומי במעכשיו משום ההיא סוגיא וההיא סוגיא ר' יוחנן הוא דס"ל שיורא וא"כ ר"ן נמי הכי ס"ל וא"כ מנא ליה לרבינו לומר דבעיא דרמי בר חמא הוא בלא מעכשיו לימא דהוי במעכשיו וס"ל כר"י דהוי שיורא אבל לדידיה ז"ל דס"ל ספק תנאה ספק חזרה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.