שער יאודה הלכות גזלה ואבדה פרק ג

שער יאודה הלכות גזלה ואבדה פרק ג

  

הלכה יא
[יא] השולח יד בפקדון וכו' ומששלח יד נתחייב בו אע"פ שלא חיסר ממנו כלום וכו'. ובגמרא דף מ"א רבא אמר לא תאמר שליחות יד וכו' ותיתי משואל וקשה להריטב"א ז"ל דס"ל דשליחות יד דחייב רחמנא הוא אפילו בדעתו לשלם אח"כ שכן כתב לעיל ד"ה תירגמה רבי יעקב וכל הני אמוראי וכו' והנוטל לגזול הוא הנוטל על דעת ליטלה כולה או מקצתה לעצמה או שיחסרנה ולא ישלם לבעלים והוא חייב באונסין מכיון שמשך לדעת כן ואע"פ שלא חיסר והשולח יד בפקדון דעתו ליטול ולחסר הכל או מקצת ע"ד לשלם לבעלים ובזה נחלקו אם צריך חסרון ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.