שער יאודה הלכות ביאת המקדש פרק ג

שער יאודה הלכות ביאת המקדש פרק ג

  

הלכה ח
[ח] הטמא המשולח מהר הבית וכו' וכן מצורע שנכנס לירושלם לוקה וכו'. וכתב מרן הכ"מ ז"ל כיון דפלוגתא דרבי יהודה ורבי שמעון היא פסק רבינו כר"י דהלכה כוותיה לגבי דר"ש עיי"ש ויש לתמוה דרבינו מזכה שטרא לבי תרי דאם כן איך פסק שם בפ' זה דזבין ומצורעין שנכנסו לבית המקדש בזמן שטמאי מתים עבדי קרבן פסח בטומאה חייבים כרת דמשמעתין נראה בהדיא דר"י דמפיק דשילוח מצותה ממחנה ישראל מקרא דבדד ישב על כרחך קרא דוישלחו מן המחנה אצטריך לדרשת ר"א דלקמן דקאמר תלמודא ורבי יהודה שפיר קאמר ר"ש ההוא מיבעי ליה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.