שער המלך הלכות זכיה ומתנה פרק ו

שער המלך הלכות זכיה ומתנה פרק ו

  

הלכה יז
[יז] ודברים אלו לא ניתנו ליכתב. עיין מ"ש פ"ג ה"ג מהלכות אישות דין י"ד:

הלכה כ
[כ] המקדש אחותו כו'. כתב הרב הכ"מ מחלוקת רב ושמואל ופסק כשמואל כו' והקשה הרב לח"מ ז"ל דבפ"ק דמציעא דט"ו איפליגו רב ושמואל בהכיר בה שאינ' שלו ולקחה דרב אמר מעות יש לו שבח אין לו משום דאדם יודע שקרקע אין לו וגמר ומקנה לשם פקדון ושמואל אמר אפילו מעות אין לו משום דגמר ונתן לשם מתנה וא"כ כיון שרבינו ז"ל פסק בפ"ט מה' גזילה כרב וכדאפסיק' התם הלכתא בהדיא הי"ל לפסוק ה"נ כרב דאמר מעות חוזרין דג ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.