שער המלך הלכות זכיה ומתנה פרק ג

שער המלך הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  

הלכה ו
[ו] כל הנותן מתנה ע"ת כו'. יש להסתפק במי שנתן מתנה ע"ת שיעשה כך וכך והחזיק בה מיד ונאנס מתחת ידו ולא קיים התנאי אם מחייב לשלומי כדין שואל שחייב באונסין או לא והנה לענין חזרת הפירות מבואר מדברי רבינו שחייב להחזיר הפירות שאכל ומוהראנ"ח ז"ל ח"א סי' כ"ח הוכיח כן ממ"ש ה"ה פ"ו מה' אלו דין י"ג עמ"ש רבינו כל הנותנין נכסיהם כו' אין המקבל מתנה מחזיר הפירות וכתב ה"ה ז"ל זה פשוט כל שאין המתנה בטעות שתהא בטלה מעיקרו עיין שם הרי שכתב בפי' דכשהמתנה בטלה הפירות חוזרות והוא הטעם במתנה שהיה ע"ת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.