שער המלך הלכות גירושין פרק ט

שער המלך הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה ג
[ג] הלכה והניחתו בצידי ר"ה כו'. כתב ה"ה ומתוך מה שכתב בפרק ב' מהלכות מכירה בדין האומר לחבירו כו' ומ"ש כאן בדין הגט נראה שהו' סבור כו' דאי בשאומר מעכשיו כבר נתבאר כו' והא דר"ן סובר רבינו שהוא במעכשיו דאי לא תקשי אמסקנא דגמרא דפרק האשה שנפלו כו' הנה דברי ה"ה ז"ל סתומים כס' החתום כיון שכבר כתב דהא דרמב"ח ע"כ בדלא אמר מעכשיו דאי בשאומר מעכשיו מספ"ל אי תנאה הוי או חזרה ואי חזרה הוי א"כ מעכשיו שאמר לאו כלום הוא ואי תנאה הוי אפילו נקרע מגורשת אם כן מה"ט נמי איך אפשר לומר דהא דר"ז אייר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.