שער המלך הלכות גזלה ואבדה פרק ד

שער המלך הלכות גזלה ואבדה פרק ד

  

הלכה ט
[ט] הגוזל א' מחמשה כו' קנס היא שקנסוהו חכמים כו'. כתב ה"ה משנה ביבמות ופסק כר"ע ובפרק כ' מה' מכירה דין כ' כתב רבינו דהלוקח מה' בני אדם וכל אחד מהם תובע ואומר אני הוא בעל המקח מניח דמי המקח ביניהם ומסתלק כו' ואם הוא חסיד נותן דמים לכל א' וא' כדי לצאת ידי שמים וכתב ה"ה שם דפסק כרשב"א וכסתם מתניתין דיבמות דלא נחלקו ר"ע ור"ט בלוקח שמניח דמי המקח ביניהם ומסתלק יע"ש ואע"ג דבפ"ה מהלכות שאלה ופקדון דין ד' פסק רבינו בשנים שהפקידו אצל אחד זה מנה וזה ק"ק כו' דישבע לכל אחד מהן שהפקיד מהן מ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.