שער המלך הלכות גזלה ואבדה פרק ג

שער המלך הלכות גזלה ואבדה פרק ג

  

הלכה ד
[ד] גזל בהמה כו' או שגזל עבדים והזקינו כו' אומר לו הרי שלך לפניך. כתב ה"ה טעם העבדים מפני שדינם כדין הקרקע וכבר כתבו המפורשים דבכל דבר של תורה דינו כדין הקרקע כו' יע"ש וכ"כ התוס' פ"ק דב"ק דף י"ב ד"ה אנא מתניתא ידענא וז"ל ואע"ג דבכמה דוכתי אמרי' דכמקרקעי דמי אומר ר"י דהכא לא איירי אלא במידי דרבנן ולגבות מיתמי ומלקוחות וסבר שעבודא לאו דאוריי' ולא גבי אלא מדרבנן יע"ש וכ"כ הרא"ש שם פ"ק וז"ל בעל חוב אינו גובה אלא מן היתומים בעבדים שהניח להם אביהם דהלכה כר"ן בדיני דאמר עבדא כמטלטלי ד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.