שער המלך הלכות גזלה ואבדה פרק א

שער המלך הלכות גזלה ואבדה פרק א

  

הלכה ב
[ב] ואסור לגזול כ"ש דין תורה אפי' כותי עע"ז כו'. ועיין במ"ש מרן וכמ"ש רבינו ריש ה' גניבה ריש פ"ב ובפ"ז מה' הנז' הלכ' ח' ועיין בפי"ג מה' מכירה הלכה ח' ובה' מו"ל ריש פ' ה' ובתשו' שער אפרים סימן ב' וראיתי למהרש"ל ז"ל בס' יש"ש פ' הגוזל בתרא סי' כ' שכתב וז"ל ולכאורה נראה דהך סוגיא דדורש גזל הגוי דאסור אינו אלא דרבנן ואסמכתא בעלמא ורש"י פי' בפ' ד"מ ד"ז עלה דאיתא התם סתמא דברייתא דישראל בגוי מותר ז"ל ומדרבנן איכא למ"ד דאסור משום חילול ה' ומ"ש מפני חילול ה' ל"נ לי כלל דגזל הגוי אסור בל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.