שער המלך הלכות ברכות פרק ו

שער המלך הלכות ברכות פרק ו

  

הלכה א
[א] כל האוכל הפת שמברכין כו' צריך נט"י כו'. כתב מרן הב"י הל' נט"י סי' קנ"ח וז"ל כתב הרוקח אוכל פחות מכביצה יטול מספק ונראה שטעמו משום דכיון דבפחות מכביצה אינו מקבל טומאה כו' עכ"ל ואין זה מוסכם שהרי דעת רבינו בפ"ה מה' טו"א דלקבל טומאה בכל שהוא וכ"ה דעת רש"י בפרק כ"ש דל"ג אך דעת התוס' שם בד"ה לאימת כו' דמדאו' לא מקבלי טומאה עד כביצה ומדרבנן בכ"ש מקבלי טומאה ולטמא אחרים בעינן כביצה אפי' מדרבנן וכ"כ בפ' המצניע דצ"א ד"ה אי לענין ובפרק מרובה ד"ה פרה יע"ש וכ"ה דעת הרמב"ן בביאור התורה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.