שער המלך הלכות בית הבחירה פרק ז

שער המלך הלכות בית הבחירה פרק ז

  

הלכה ו
[ו] ואסור לאדם לישב בכל העזרה כו'. הנה מדברי התוס' דפ"ב דיומא דכ"ה ד"ה אין ישיבה מוכח דס"ל דאיסור ישיבה בעזרה הוי איסור מדאורייתא אך התוס' פ"ב דזבחים די"ו ד"ה הנה כתבו וז"ל ושמא אינו מן התורה ותדע דאי מדאוריית' אמאי צריך קרא ליושב למצוה ת"ל דאפילו בלאו עבודה אין ישיב' ומיהו אצטריך קרא לעובד בהשתחואה עכ"ל ומ"ש ומיהו כו' כונתם לומר דלעולם דאיסור ישיבה בעזרה הוי איסורו מדאורייתא ואפילו הכי אצטריך קרא ליושב בשעת עבודה לעובד בהשתחוא' דמשום ישיבה בעזרה ליכא ואפי"ה אתא קרא למעוטי עבוד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.