שער המלך הלכות ביכורים פרק ד

שער המלך הלכות ביכורים פרק ד

  

הלכה ו
[ו] אבל מביא אדם מנכסי אשתו. כתב מוהריב"ל בתשו' ח"ג סי' ק"ז על ענין אי חייב לפרוע הבעל מס מנכסי מלוג כתב דלכאורה היה נראה דחייב לפרוע מההיא דאמרינן בפ' השולח המוכר שדה לפירות ר"י אמר מביא וקורא ר"ל אמר מביא ואינו קורא איתביה ר"י ולביתך מלמד שאדם מביא בכורי אשתו וקורא א"ל שאני התם דכתיב ולביתך א"ד כו' ואם לחשך אדם לומר דנהי דלענין בכורי אשתו תרווייהו ס"ל דאדם מביא בכורי אשתו וקורא מ"מ במוכר שדהו לפירות פליג ר"י ור"ל והלכה כר"ל ואפשר למימר דכי היכא דלא ילפינן מבכורי אשתו לשאר מיל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.