שער המלך הלכות ביאת המקדש פרק ג

שער המלך הלכות ביאת המקדש פרק ג

  

הלכה ח
[ח] וכן מצורע שנכנס לירושלים לוקה כו'. כתב מרן וז"ל ואף ע"ג דר"ח סבר דפטור כיון דפלוגתא דר"י ור"ש היא פסק רבינו כר"י כו' והק' לי ה"ה כהר"י אלגאזי ה"י דבפ' אלו דברים דס"א ע"ב פרכינן התם ור"י שפיר קאמר ר"ש ההוא מבעי ליה לכדתניא ר"א אומר יכול דחקו זו"מ ונכנסו לעזרה בפסח הבא בטומא' יכול יהיו חייבים ת"ל וישלחו מן המחנה כו' בשעה שטמאי מתים משתלחים זו"מ משתלחים כו' ובפ' מי שהיה דצ"ה ע"ב מבואר דסברת ר"א הלזו במחלוקת היא שנויה דת"ק דר"א פליג וס"ל דעל אכילת קדשים פטורים ועל ביאת מקדש חיי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.