שער המלך הלכות אישות פרק כד

שער המלך הלכות אישות פרק כד

  


הלכה יח
[יח] אמרה לו אשתו שזנתה. עיין מה שכתבתי באורך פ"ט מהלכות אלו הלכה ט"ו: