שנות אליהו הקצר מסכת ערלה פרק א

שנות אליהו הקצר מסכת ערלה פרק א

  

משנה א
הנוטע לסייג. פי' שנטע לעשות גדר או לקורות פי' לעשות ממנו קורות לבית ולא לאכילת פירות פטור מן הערלה דכל שאינו נטוע לאכילה אינו נוהג בו ערלה כלל:

משנה ב
עת שבאו כו'. דכתיב ונטעתם פרט לכשנטעו כותים עד שלא באו. ומכשבאו גלי קרא בהדיא דאפילו נטעו כותים חייב דכתיב כי תבאו ונטעתם ואי תימא דאף משבאו בעינן נטעו בעצמם. למה ליה כי תבואו תיפוק ליה דאי קודם ביאה בלאו הכי פטור מערלה דאיך נטעו קודם שיבואו. ומדכתיב כי תבאו ונטעתם שמע מיניה מכל מקום:

הנוטע לרבים. פירוש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.