שנות אליהו הארוך מסכת כלאים פרק ד

שנות אליהו הארוך מסכת כלאים פרק ד

  

משנה א
קרחת הכרם וכו'. ירושלמי אמר רבי יוחנן קרחת הכרם. הוא כרם שחרב. (פי' כרם שחרב דפ"ה לקמן) קרחת הכרם מקריחין אותו מאמצעו כרם שחרב מקריחין אותו מכל הצדדים אמר ר' יוסא והוא שבא ממטע כרם גדול (פי' דכרם גדול הוי ג' שורות של ג' גפנים וב' שורות של ג' גפנים הוי כרם קטן. ואתי ר' יוסא לאשמעי' דהקרחת מיירי שנתקרח באמצעו ועדיין נשאר מן הצדדים כדי כרם דהיינו לכל הפחות ב' שורות מן הצדדין דנשתייר שיעור כרם. אבל אם בא ממטע כרם קטן לא הוי דין קרחת). ותני כן איזה קרחת הכרם. כרם שחרב באמצעו ונשתייר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.