שנות אליהו הארוך מסכת כלאים פרק א

שנות אליהו הארוך מסכת כלאים פרק א

  

משנה א
החטים והזונין אינן וכו'. הא דמחלק השני מינין משאר מינין ששונה במשנה. להורות דמתני' זוגות זוגות קתני. ירושלמי רבי יוסא בשם ר' יוחנן כולהון זוגות זוגות. מה אתאמרת על כל פרקא אתאמרת או על הדא הלכתא. ומשני מן מאי דאמר רב חמשה ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח כולם מותרים לזרוע בערוגה. ואמר הדא דרב פליגא על רבי יוחנן. הדא אמרה על כל פרקא אתאמרה. פי דאי אמרת על מתניתין קמייתא. אבל אינך אינן כלאים זה בזה אחד מזוג זה ואחד מזוג זה. הרי אינו חולק רב ארבי יוחנן דלרבי יוחנן נמי חזרת ועולש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.