שמע

שמע מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 29675 מקורות עבור שמע. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

תוספתא מסכת שבועות (צוקרמאנדל) פרק ג

 נפשות בין מגידין בין שאין מגידין שאין מן השמים מוחלין להן ר' אלעזר בן מתיא אומ' אין אדם מתחייב לשמוע אלא אם כן חטא שנ' כי תחטא ושמעה וכן היה ר' אלעז' בן מתיא אומ' הרואה עוברי עבירה נתחייב לראות הרואה עושה מצוה זכה לראות: הלכה השמע מפי אחרים מפי עצמו מנין תל' לומ' כי תחטא לרבות השומע מפי עצמו כשומע מפי אחרים דברי ר' שמעון ר' יהודה בן בתירה אומ' אינו צריך קל וחומר הוא ומה נדרים שאין חייבין עליהן מפי אחרים חייב עליהם מפי עצמו שבועת שוא שהוא חייב עליהם מפי אחרים אינו דין שיהא חייב עליהם

172

תוספתא מסכת שבועות (צוקרמאנדל) פרק ה

 לך בידי אלא חסר שתי כסף הרי זה ישבע חסר מנה כסף אין צריך לישבע: הלכה בהיה טוענו מנה ולא היה חייב לו אלא חמשים זוז לא יאמר הריני כופר בו בבית דין וכשאצא לחוץ הריני מודה לו שמא יזקק לי בשבועה תל' לומ' לא תשא שמע שוא אל תשמיע לדיין דבר שהוא שוא היה טוענו מנה על פי עד אחד וכפר בו לא אמר לאחר בוא אני ואתה ונעידוני /ונעידני/ שנוציא גזילה מתחת ידו תל' לומ' אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס: הלכה גהיה טוענו מנה במעמד בית דין וכפר בו ובאו שנים והעידוהו שחייב

173

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק א

 הבית נותן לו נותן לעני והעני נותן לו נוטל מבעל הבית ונותן לעני מן העני ונותן לבעל הבית שלשתן פטורין אחרים אומ' אסקופא משמשת שתי רשויות וכל זמן שפתח פתוח כלפנים פתח נעול כלחוץ היתה גבוהה עשרה טפחים הרי זו רשות לעצמה הלכה זכשם שמפסיקין לקרית שמע כך מפסיקין לקרית מגלה ולקריית ההלל ולתקיעת שופר ולנטילת לולב ולכל מצות האמורות בתורה הלכה חלא יצא החייט במחטו ערב שבת סמוך לחשיכה שמא ישכח ויצא ולא נגר בקיסם שבצוארו ולא צבע בדגמא שבאזנו ולא שלחני בדינר שבאזנו ולא סורק במשיחה שבצוארו אם יצאו כולן פטורין דברי ר' מאיר ר' יהודה

174

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק ח

 שטר פרוע כל שהוא הרי זה חייב מפני שמשמרו להראותו לבעל חובו הלכה יגשטרי מקח וממכר שטרי דיתקאות הפתקאות ומתנות כל שהן חייב קלף ודכסוסטוס כדי לכתוב עליו את המזוזה יריעה כדי לכתוב עליה פרשה קטנה הלכה ידאי זהו פרשה קטנה זו שמע הלכה טושיער כדי לגבל בו את הטיט הלכה טזטיט כדי לעשות פי כור של צורפי זהב פחמין כדי לעשות מהן צינירה קטנה ר' יהודה אומ' כדי ליתן על פי מולירא קטנה הלכה יזהמוציא כלין מקופלין ומונחין על כתיפו וסנדליו וטבעותיו בקומצו הרי זה חייב ואילו היה מלובש בהן פטור הלכה יחהמוציא

175

תוספתא מסכת תענית (ליברמן) פרק ג

 וקטנה ביחיד בשחרית ובמוסף דברי ר' מאיר וחכמים אומ' כל שיש בו קרבן מוסף קורין בו מוסף וכל שאין בו מוסף אין קורין בו מוסף בשחרית ובמוסף נכנסין לבתי כנסיות וקורין ובמנחה קורין על פה רבי יהודה אומר אין היחי' קורא על פה אלא נכנסין לבתי כנסיו' וקורין כקורין את שמע הלכה המה ראו זמן עצי כהנים והעם לימנות שכשעלו בני הגולה לא מצאו עצים בלשכה עמדו אילו והתנדבו עצים משל עצמן ומסרום לצבור וכך התנו עמהן נביאים שאפי' לשכה מלאה עצים ואפי' עצים משל צבור יהוא אילו מתנדבין עצים בזמן הזה וכל שעה שירצו שנ' והגורלות הפלנו על

176

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ב

 בעצמי שאע"פ שאני הולך לשם איני נכשל בה אמרו לו אע"פ שאתה בוטח בעצמך אל תלך לשם שמא תכשל בה שהרי אמרו חכמים שלא ירגיל אדם לעבור על פתח זונה שנאמר כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה (שם כ"ו): איזהו סייג שעשו חכמים לדבריהם שחכמים אומרים קריאת שמע של ערבית עד חצות רבן גמליאל אומר עד קרות הגבר. כיצד אדם בא ממלאכתו אל יאמר אוכל קימעא ואשתה קימעא ואישן קימעא ואחר כך אקרא קריאת שמע נמצא ישן כל הלילה ואינו קורא אלא אדם בא ממלאכתו בערב ילך לבית הכנסת או לבית המדרש אם רגיל לקרות קורא ואם רגיל לשנות

177

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ו

 שוב א"ל ושתק. שלח וקרא לאכסניא שלו א"ל כלום סעד אליעזר אצלכם. אמרו לו אמרנו שמא אצל רבי היה סועד. אמר להם אף אני אמרתי שמא אצלכם היה סועד ביני וביניכם אבדנו את רבי אליעזר מן האמצע. א"ל כשם שיצא לך ריח רע מפיך כך יצא לך שם טוב בתורה. שמע עליו הורקנוס אביו שהיה לומד תורה אצל רבן יוחנן בן זכאי אמר אלך ואדיר אליעזר בני מנכסי. אמרו אותו היום רבן יוחנן בן זכאי יושב ודורש בירושלים וכל גדולי ישראל יושבין לפניו. שמע עליו שבא הושיב לו שומרין אמר להם אם בא לישב אל תניחוהו. בא לישב ולא הניחוהו.

178

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ח

 בחמורו של רבי חנינא בן דוסא שגנבוהו לסטים וחבשו את החמור בחצר והניחו לו תבן ושעורים ומים ולא היה אוכל ושותה. אמרו למה אנו מניחין אותו שימות ויבאיש לנו את החצר. עמדו ופתחו לה את הדלת והוציאוה והיתה מנהקת והולכת עד שהגיעה אצל רבי חנינא בן דוסא. כיון שהגיעה אצלו שמע בנו קולה א"ל אבא דומה קולה לקול בהמתנו אמר לו בני פתח לה את הדלת שכבר מתה ברעב. עמד ופתח [את] הדלת והניח לה תבן ושעורים ומים והיתה אוכלת ושותה. לפיכך אמרו כשם שהצדיקים הראשונים היו חסידים כך בהמתן חסידות כמותן:

179

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יג

 מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יג שמאי אומר עשה תורתך קבע אמור מעט ועשה הרבה והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות: עשה תורתך קבע כיצד מלמד שאם שמע אדם דבר מפי חכם בבית המדרש אל יעשה אותו עראי אלא יעשה אותו קבע ומה שלמד אדם יעשה וילמד לאחרים ויעשו שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשות (דברים ה' א'). וכן בעזרא הוא אומר כי הכין את לבבו לדרוש את תורת ה' לעשות. ואחר כך וללמד בישראל חק ומשפט (עזרא ז' י'): אמור מעט ועשה הרבה כיצד מלמד שהצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה אבל רשעים אומרים הרבה

180

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יז

 ומתה והיתה צפה על פני המים. ירד ונטלה והעלה וקברה ובא ואמר לאשתו עם זה שאת רואה לא כעס עליהם אלא אביהם שבשמים: וכל מעשיך יהיו לשם שמים לשם תורה שנאמר בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך (משלי ג' ו'): רבי שמעון אומר הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלה וכשאתה מתפלל אל תעשה תפלתך שיחה אלא תחנונים לפני הקדוש ברוך הוא שנאמר כי אל רחום וחנון הוא ארך אפים ורב חסד וניחם על הרעה. [ואל תהי רשע בפני עצמך]: רבי אליעזר אומר הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשוב לאפיקורס ודבר אחד בתורה אל תשתכח ממך דע לפני מי אתה עמל

1234567891011121314151617181920