שמע

שמע מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 29675 מקורות עבור שמע. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ג

 תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ג הלכה אכשם שנתנה תורה קבע לקרית שמע כך נתנו חכמים לתפילה מפני מה אמרו תפלת השחר עד חצות שכן תמיד של שחר קרב עד חצות ר' יודה או' עד ארבע שעות מפני מה אמרו תפלת המנחה עד הערב שכן תמיד של בין הערבים קרב עד הערב ר' יודה או' עד פלג המנחה כמה הוא פלג המנחה אחת עשרה שעה חסר רביע הלכה בתפלת הערב אין לה קבע ר' לעזר בר' יוסי או' עם נעילת שערים אמ' ר' לעזר בר' יוסי אבה היה מתפלל אותה עם נעילת שערים הלכה גהמתפלל תפלת המוספין

152

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ו

 חביבה על כל ישראל והכל שמחין בה את תהי מפזר בה שנ' יש מפזר ונוסף עוד בשעה שאתה רואה שהתורה משתכחת מישראל ואין הכל משגיחין עליה את הוי מכנס בה שנ' עת לעשות לה' היה ר' מאיר או' אין לך אדם מישראל שאין עושה מאה מצות בכל יום קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה אוכל פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של (שמונה) שמונה עשרה ועושה שאר כל מצות ומברך עליהן הלכה כהוכן היה ר' מאיר או' אין לך אדם מישראל שאין מצות מקיפות אותו תפלין בראשו תפלין בזרועו מזוזה בפתחו וארבע ציציות מקיפות אותו ועליהן אמ' דוד

153

תוספתא מסכת הוריות (צוקרמאנדל) פרק ב

 מלך כל ישר' ראויין למלכות: הלכה טהמלך קודם לכהן גדול שנ' ויאמר להם קחו עמכם את עבדי אדניכם והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי והורדתם אתו אל גיחון כהן גדול קודם לנביא שנ' ומשח אותו שם צדוק הכהן ונתן הנביא הקדים צדוק לנתן ואו' שמע נא יהושע הכהן הגדול אתה וריעיך היו' לפניך כי אנשי מופת המה יכול בני אדם הדיוטות תל' לומ' כי אנשי מופת המה ואין מופת אלא נבואה שנ' ונתן אליך אות או מופת: הלכה ימשוח בשמן המשחה קודם למרובה בגדים ומרובה בגדים קודם למשוח מלחמה ומשוח מלחמה קודם לסגן וסגן קודם לראש

154

תוספתא מסכת חגיגה (ליברמן) פרק א

 שנאמ' יראה פרט לסומא השיב ר' על דברי יוחנן בן רחביי הכריעו חכמים לסייע דברי ר' יהודה וחנה לא עלתה הלכה בקטן יוצא בעירוב אמו וחייב בסוכה ומערבין עליו מזון שתי סעודות בעירובי תחומין יודע לנענע חייב בלולב יודע להתעטף חייב בציצית יודע לדבר אביו מלמדו שמע ותורה ולשון קודש ואם לאו ראוי לו שלא בא לעולם יודע לשמר תפליו אביו לוקח תפלין אליו כיצד בודקין אותו מטבילין אותו ונותנין לו חולין לשם תרומה יודע לשמר גופו אוכלין על גופו טהרות ידיו אוכלין על ידיו טהרות יודע לפרוש חוקו חולקין לו על הגורן יש בו דעת לישאל ספיקו ברשות

155

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ג

 אמ' להם דומה שלא שאלתם [אלא] על הכבשה ואת הכבשה מהו להציל אמ' להם דומה שלא שאלתם אלא על הרועה פלני מהו לעולם הבא ופלני מהו לעולם הבא אמ' להם דומה שלא שאלתם אלא על פלני ופלני מהו לעולם הבא ולא שהיה ר' ליעזר מפליגן אלא שלא אמר דבר שלא שמע מימיו

156

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק יד

 למחילה של דגים ושהה חבירו עליו כדי שתצא נפשו ובא ושח בתוך ביתו לשחרית זרחה חמה והכיר פתחה של מערה ובא ומצא הספד קשור בתוך ביתו אמ' ר' מאיר מעשה באחד שנפל לבור הגדול ועלה לאחר שלשה ימים אמרו לו אין מזכירין מעשה נסים הלכה זאפי' שמע קול מקוננת שמזכרתו בין המתים אין עדות גדולה מזו שמע בית דין של ישראל שהיו אומ' פלני בן פלני מת או נהרג תנשא אשתו שמע בקונטרוסון של מלכים שהיו או' פלוני בן פלוני מת או נהרג לא תנשא אשתו ומשיאין על בת קול מעש' שעמד אחד על ראש ההר ואמ' איש פלני

157

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ח

 ונשכר הלכה גהיורד לנכסי שבויין ושמע בהן ממשמשין ובאין אם קדם ותלש מן הקרק' כל שהוא הרי זה זריז ונשכר אילו הן נכסי שבוין כל שהלך אביו או אחיו או אחד מן היורשין למדינת הים ושמע בהן שמתו וירד לנחלה אילו הן נכסי נטושין כל שלא שמע בהן שמתו וירד לנחלה רבן שמעון בן גמליאל אומ' שמעתי שהנטושין כשבוין היורד לנכסי רטושין מוציאין מידן וכולן שמין להן כעריס אילו הן רטושין כל שלא יודע היכן הן הלכה דהגנב והגזלן שנטל מזה ונתן לזה מה שנטל נטל ומה שנתן נתן הגזלן שנטל מזה ונתן לזה מה שנטל נטל ומה

158

תוספתא מסכת מגילה (ליברמן) פרק ב

 תוספתא מסכת מגילה (ליברמן) פרק ב הלכה אהקורא את המגלה למפרע לא יצא וכן בהלל וכן בתפלה וכן בקרית שמע הלכה בהקורא את המגלה טעה והשמיט בה פסוק לא יחזור ויקרא אותו הפסוק בפני עצמו אלא מתחיל מאותו הפסוק וגומר עד סוף וכן בהלל וכן בתפלה וכן בקרית שמע הלכה גנכנס לבית הכנסת ומצאן שקראו חציה וגמר עליהן לא יחזור ויקרא מראשה ועד אותו מקום אלא מתחיל מראשה וגומר עד סוף וכן בהלל וכן בתפלה וכן בקרית שמע הלכה דקראה בלילה לא יצא ידי חובתו אמ' ר' יוסי מעשה בר' יוחנן בן נורי שקראה בצפורי בלילה

159

תוספתא מסכת מגילה (ליברמן) פרק ג

 הלכה כזהפורס על הלחם והמברך על הפירות ועל המצות הרי זה לא יענה אחר עצמו אמן אם ענה הרי זה דרך בורות אין עונין אמן לא יתומה ולא קטופה בן עזיי אומ' העונה אמן יתומה יהיו בניו יתומי' קטופה יתקטפו חייו ארוכה יאריך ימים ושנים פוחח פורס על שמע ומתרגם רבן שמעון בן גמליאל אומ' יהא זהיר בעצמו שלא יתגלה הלכה כחסומא פורס על שמע ומתרגם ר' יהודה או' כל שלא ראה מאורות מימיו לא יפרוס על שמע אמרו לו הרבה דרשו במרכבה ולא ראו אותה מעולם הלכה כטכהן שיש בו מום בפניו בידיו וברגליו הרי זה

160

תוספתא מסכת נדרים (ליברמן) פרק ו

 אותו נדר מה ראית שתידורי אי איפשי שתידורי אין זה נדר לא אמ' כלום מופר זה מבוטל זה הרי זה בטל קיים ליך יפה עשית אף אני כמותיך אם לא נדרת מדירך אני אין יכול להפר הלכה באימתי אמרו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב בזמן שלא שמע או ששמע והיפר או ששמע ושתק שמע והפר ומת בו ביום אבל שמע ושתק שמע וקיים ומת ביום שלאחריו אין יכול להפר שמע בעלה ולא הפר לה ולא הספיק האב לשמוע עד שמת הבעל זהו שאמרו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב הלכה גשמע אביה ולא הפר לה ולא הספיק הבעל לשמוע

1234567891011121314151617181920