שמן המשחה הלכות ברכות פרק ו

שמן המשחה הלכות ברכות פרק ו

  

הלכה ו
[ו] כל הנוטל ידיו צריך ליזהר בד' דברים וכו' ובכלי וכו'. וכתב השו"ע בסימן קנ"ט סעיף א' אין נוטלין לידים וכו' ואם ניקב בכונס משקה וכו'. נ"ב עיין להרב דברי אמת בקונטרס ג' דף כ' שכתב וז"ל ולענ"ד נראה לי דלענין נט"י שאמרו חכמים דאם ניקב הכלי בכונס משקה שנתבטל מתורת כלי וכו' היינו היכא שניקב מן הצד אבל אם ניקב בקרקעיתו כל שהוא יצא מתורת כלי ופסול לנט"י וכו' ובסוף דבריו כתב אך כל הגדולים מוהר"ם ור"ש והמרדכי ורבינו שמחה והרא"ש והטור ורי"ו כולם סוברים דלמטה בכל שהוא פוסל ונ"ל דלענין נט" ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.