שמן המשחה הלכות אישות פרק כד

שמן המשחה הלכות אישות פרק כד

  

הלכה יא
[יא] ואלו הן הדברים וכו' והיאך יודע דבר זה כגון שאמרה פירות אלו פלוני הכהן וכו'. אי צריך שני עדים או אם נאמן הכהן או החכם לבדו דפליגי הרמב"ן והרשב"א ז"ל כמו שיעויין בהר"ן כתב מרן ב"י בטור יו"ד סי' קפ"ה דפלוגתם דוקא לענין הפסד כתובה שאינו בדין שיפסידנה על פי עד אחד אבל להחזיקה בטמאה מודה הרשב"א, והקשה מורינו הרב רבינו חיים אלפאנדרי ז"ל דמרן עצמו באה"ע סי' י"ז כתב אחר שהביא דברי הרמב"ן וז"ל ואף על פי שממה שכתב הר"ן בשם הרשב"א וירושלמי נראה דאפשר לדחות ראיית הרמב"ן מכל מקום לא שב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.