שמן המשחה הלכות אישות פרק כג

שמן המשחה הלכות אישות פרק כג

  

הלכה יז
[יז] הנושא וכו'. הקשה מרן כאן ובהל' מכירה משם בעל התרומות דדברי רבינו סתרי אהדדי יעו"ש ומה שישב דבהל' מכירה דקדק לכתוב כשעת נישואין ור"ל מפני מה פוסק לזון וכו' אפילו בקנין ותירץ שהוא כשעת וכו' וכפי דבריו הקשה הרב נתיבות משפט להריב"ש סי' שמ"ה שכתב דלאו דוקא קידושין והוא הדין בשעת נישואין והביא ראיה מדברי רבינו דמלבד דאזדא ראייתו עוד בה דכפי הרב כ"מ איפכא משמע יעו"ש, ולענ"ד אם כדברי כ"מ הו"ל למימר לרבינו ומפני הפוסק וכו' וקנו מידו או בשטר וכו' מדכתב מפני מה הפוסק עם אשתו שיהיה ז ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.