שמן המשחה הלכות אבל פרק י

שמן המשחה הלכות אבל פרק י

  

הלכה א
[א] השבת וכו' ונוהג דברים שבצינעא וכו'. בעל ברית אבל בשבת עולה לס"ת כן הוא המנהג פה קושטא יע"א וכן כתב מוהר"ם פריסקו ז"ל בכת"י אף באבי הבן שאין המילה בשבת שהמנהג בבאלאט כן.

הלכה ה
[ה] הקובר וכו' ואם על אביו ואמו וכו'. עובדא אתא קמאי בשנת התקס"ו במי שנקברה אמו במוצאי יום הכפורים ויום כ"ט שלו היה ערב שבת והוריתי שיסתפר ביום כ"ט משום ספק ספיקא ספק אי הלכה כרבינו האי גאון הובא במאור בפרק אלו מגלחין דהורה על אבל על אביו ואמו שחל שמיני שלו בשבת ערב הרגל דיסתפר ביום ו' ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.