שמלאי

שמלאי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 654 מקורות עבור שמלאי. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

רות רבה (לרנר) פרשה ה

 מודעתנו (רות ג: ב).[י"ב] ורחצת וסכת (רות ג: ג) [ורחצת -] מטנופת ע"ז שלך. וסכת - במצות ובמעשים טובים.ושמת שמלותיך עליך וכי ערומה היתה? [אלא] אלו בגדי שבתה. מכאן א"ר חנינא, צריך לאדם שיהיו לו שתי עטיפים, אחת של חול ואחת של שבת. כד דרשא ר' שמלאי בצבורא, בכון חברייא לקבליה. אמרו, כעטיפתינו בחול כך עטיפתינו בשבת. אמר להם, צריכין אנו לשנות.וירדת הגרן וירדתי כתב. אמרה לה, זכותי תחת עמך. ד"א: וירדת הגורן. מכאן שאין עושין גרנות אלא בנמוך שבעיר. דילמא: ר' שמעון בן חלפתא זבן מר' חייא חד חקל. אמר ליה, ברבי כמה עבדא? אמר ליה, מאה כורין.

52

איכה רבה (וילנא) פרשה ה

 עטרת ראשנו, ר' ירמיה דשבשב נטל עטרת זית וקשרה בראשו, שמע שמואל ואמר והא ניחא ליה דאיתרים רישיה ולא עביד כן, הות (קהלת י) כשגגה שיוצא מלפני השליט וכן הוה ליה, לכך נאמר נפלה עטרת ראשנו אוי נא לנו כי חטאנו.יז על זה היה דוה לבנו, ר' שמלאי אמר צער גדול נתן הקב"ה לאשה הזאת מאחר שמשמרת ימי נדתה חוזרת ומשמרת ימי זיבתה, ר' אלעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר האשה הזאת על ידי שפירשה מביתה ב' או ג' ימים קורא אותה התורה דוה, הה"ד (ויקרא ט"ו) והדוה בנדתה אנו שפירשנו מבית חיינו ומבית מקדשנו כמה ימים וכמה

53

איכה רבה (בובר) פרשה ה

 אמר להון אין אתי מלאך מותא מסביניה מה אית ליה למימר אזל סב רבי קדמוי ולא אנא אתי, ואין הוות כן אינון אמרין בריך אלהיהון דיהודאי, ואפילו הן ידעין מיתותיהון, וכן הוות ליה, כשגגה שיוצא מלפני השליט.[יז] על זה היה דוה לבנו על אלה חשכו עינינו. א"ר שמלאי צער גדול נתן הקב"ה לאשה הזו מאחר שהיא משמרת ימי נדתה, עוד היא חוזרת ומשמרת ימי זיבתה, ר' אלעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר מה אם האשה הזאת על ידי שהיא פורשת מן ביתה וחוזרת לביתה, הכתוב קורא אותה דוה, [והדוה בנדתה (ויקרא טו לג)], אנו עאכ"ו שנקראים דוים, על

54

קהלת רבה (וילנא) פרשה ג

 עשה שייראו מלפניו, אמר ריש לקיש כתיב (דברים י"ג) את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אותו תשמרו לעשות לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, אבל הצדיקים מוסיפין עליו ואין גורעין ממנו, אמר רבי יוסי ברבי חנינא מכאן שאין הבמה ניתרת אלא ע"י נביא ואליהו עומד ומקריב בראש הכרמל, א"ר שמלאי דברויירא אמר ליה (מלכים א' י"ח) ובדבריך עשיתי את כל הדברים האלה, א"ר חנינא כתיב (שמואל ב' ז') ונאמן ביתך וממלכתך אימתי +תהלים קל"ב+ אם ישמרו בניך בריתי וגו' ואם לאו ופקדתי בשבט פשעם וגו', א"ר יודן גדולה היא היראה ששמים וארץ לא נבראו אלא בזכות היראה הה"ד והאלהים

55

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא ה - החדש הזה

 קומי אורי כי בא אורך (ישעיה ס: א). תני ר' שמע' בן יוחי בשלשה דברים נתקשה משה, הראה לו הקב"ה כאילו באצבע, במנורה, בשרצים, ובלבנה. במנורה, וזה מעשה המנורה (במדבר ח: ד). בשרצים, וזה לכם הטמא (ויקרא יא: כט). בלבנה, החדש הזה לכם (שמות יב: ב).[טו] ר' שמלאי ותני לה בשם ר' שמואל כל החדש שלא נולד קודם לשש שעות אין כוח בעין לראותו מבערב. ר' שמואל בר יבא ר' אחא בש' ר' שמואל בר' נחמן שנה שיצאו בה ישר' היו חדשי שנה וחודשי תקופה שווים. ר' חייא בר בא בשם ר' יוחנ' נתעטיף /נתעטף/ הקב"ה בטלית מצוייצת, והעמי'

56

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא טז - נחמו

 הרג את הבל. כישמעאל ליצחק, ישמעאל שונא ליצחק. כעשו ליעקב, עשו שונא ליעקב. כאחי יוסף ליוסף, אחי יוסף שונאים ליוסף. אלא כיוסף לאחיו, את מוצא אחר כל הרעות שעשו לו מה כת' ביה, ועתה אל תיראו אנכי אכלכל אתכם ואת טפכם וינחם אותם וידבר על לבם (בראשית נ: כא). א"ר שמלאי א' להון אתון רישא ואנא גופא, אין אזל ראשא מה גופא טב. ד"א אמ' להון נמשלתם בעפר הארץ ובחול הים ובכוכבי השמים, הרי אני הולך ועושה מלחמה עמהם, אם יכולתי להם הרי אני יכול לכם, ואם לא יכולתי להם איני יכול לכם. ד"א א' להון מה נעשה אנטידיקוס של

57

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) נספחים ב - פרשה אחרת

 פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) נספחים ב - פרשה אחרתפרשה אחרת.דרש ר' חיננא בר פפא ואיתימא ר' שמלאי לעתיד לבא מביא הקב"ה ספר תורה ומניחה בחיקו ואומר כל מי שעסק בזה יבא ויטול שכרו. מיד מתקבצין כל אומות העולם בערבוביא, שנא' כל הגוים נקבצו יחדיו ויאספו לאומים מי בכם יגיד זאת וראשונות ישמיעונו יתנו עידיהן ויצדקו וגו' (ישעיה מג: ט). א"ל הב"ה אל תכנסו לפני בעירבוביא אלא יכנסו כל אומה ואומה וסופריה, שנא' ויאספו לאומים (שם /ישעיהו מ"ג/), ואין לאום אלא מלכות, שנא' ולאום מלאום יאמץ (בראשית כה: כג). מי איכא עירבוביא קמי שמיא, אלא כי היכי דלא ליערבבם נינהו

58

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא טו - החודש

 אורי כי בא אורך וגו' (ישעיה ס' א').[החודש הזה לכם] תני ר"ש בן יוחי בג' דברים נתקשה משה והראה לו הקב"ה כאילו באצבע, במנורה ובשרצים ובלבנה, במנורה זה מעשה המנורה וגו' (במדבר ח' ד'), בשרצים וזה לכם הטמא וגו' (ויקרא י"א כ"ט), בלבנה החודש הזה לכם, ר' שמלאי תני בשם שמואל כל חודש שלא נולד קודם לשש שעות אין כח לעין לראותו, רבי שמואל בר נחמן אמר שנה שיצאו ישראל ממצרים היו חדשי השנה וחדשי התקופה שוין, שנה שיצאו ישראל ממצרים היתה התקופה בליל ה' בתחלת הלילה, ומולד הלבנה היה ביום ד' בחצות היום, והתחילו חודש הלבנה וחודש התקופה

59

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא כא - י' הדברות פ' קמייתא

 שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חוקת שמים וארץ לא שמתי (ירמיה ל"ג כ"ה), למחר אני עתיד ליתן תורה לבני ואיני פותח (לכם) [להם] אלא בך אנכי ה' אלהיך. [דבר אחר] למה בא' בר חוסא אמר מפני שהוא (סמוך) [סוכם] לאלף דבר צוה לאלף דור (תהלים ק"ה ח'). אמר רבי שמלאי בכבוד גדול היה העולם עד שלא ניתנה התורה, משניתנה התורה כביכול נעשה העולם זוללה, הא כיצד את נוטל קנה מאזנים ותן שש אונקיאות מכאן וארבעים מכאן מי מכריע, לא ארבעים מכריעים ששה, כל העולם כולו לא נברא אלא לששה ימים שנאמר כי ששת ימים עשה ה' את השמים (שמות

60

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא כג - י' הדברות פ' תליתאה

 את הראשונות, כך על ידי שאבדו ישראל זכור במדבר (לא) נתן להם שמור, לכך נאמר זכור ושמור, אמר ר' יודן זכור נתן לאומות העולם שמור נתן לישראל, אמר [רבי] אייבו זכור נתן ליורדי הים, שאינם יודעים אם באיסור הם מטלטלים ואם בהיתר הם מטלטלים, שמור נתן ליושבי היבשה, אמר רבי שמלאי זוכריהו עד שלא יבא שומריהו משיבא, הא כיצד אם נזדמן (לו) [לך] חפץ טוב התקינו לשבת, כלי חדש התקינו לשבת, שמאי הזקן היה לוקח עצים מאחד בשבת לשבת, (בי) הלל הזקן הייתה בו מידה אחרת יתירה והיה אומר כל מעשיך יהיו לשם שמים, אמר רבי אבהו אם נזדמן לך

1234567891011121314151617181920