שמלאי

שמלאי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 654 מקורות עבור שמלאי. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) כי"ו פרשת ויחי פרשה קא

 לסייף את עפר הארץ, נמשלת' בחית השדה, ומי יכול לסייף את חיית השדה, נמשלתם בכוכבים, מי יכול לסייף את הכוכבים, עשרה כוכבים בקשו לאבד כוכב אחד ולא יכולו לו, שנים עשר שבטים מה אני יכול לשנות סדרו של עולם, מפני שהם כנגד י"ב שעות ביום וי"ב מזלות ברקיע, אמ' ר' שמלאי אתם הגוף ואני הראש תבואתה לראש יוסף (דברים לג טז), אין נסיב גופא מה רישא טב, ולא עוד אלא עד שלא ירדתם לכאן היו קוראים אותי עבד, ומאחר שירדתם לכאן הודעתי הוגניסים שלי, אם כן אני הורג אתכם אתמהא, אם הורג אני אתכם, הם אומרים אין לשמור אמנה עם

32

שמות רבה (וילנא) פרשת יתרו פרשה כט

 שמות רבה (וילנא) פרשת יתרו פרשה כטא [כ, ב] אנכי ה' אלהיך, הה"ד (דברים ד) השמע עם קול אלהים, המינין שאלו את ר' שמלאי א"ל אלוהות הרבה יש בעולם אמר להם למה אמרו לו שהרי כתיב השמע עם קול אלהים, אמר להם שמא כתוב מדברים אלא מדבר, אמרו לו תלמידיו רבי לאלו דחית בקנה רצוץ לנו מה אתה משיב, חזר ר' לוי ופירשה אמר להם השמע עם קול אלהים, כיצד אילו היה כתוב קול ה' בכחו לא היה העולם יכול לעמוד, אלא קול ה' בכח, בכח של כל אחד ואחד, הבחורים לפי כחן והזקנים לפי כחן והקטנים לפי כחן,

33

שמות רבה (וילנא) פרשת תרומה פרשה לג

 שנאמר (שם /משלי/ ו) בהתהלכך תנחה אותך, בנוהג שבעולם אדם לוקח חפץ מן השוק שמא יכול לקנות בעליו, אבל הקב"ה נתן תורה לישראל ואומר להם כביכול לי אתם לוקחים, הוי ויקחו לי תרומה.ז ד"א ויקחו לי תרומה, הה"ד (דברים לג) תורה צוה לנו משה, דרש ר' שמלאי תרי"ג מצות נתנו לישראל ע"י משה שכן מנין תורה, ואם תאמר אינן אלא תרי"א ושתים היכן הם, אלא אמרי רבנן אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמעום, ותרי"א אמר להם משה שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה וגו', אל תקרי מורשה אלא ירושה ירושה היא לישראל לעולם, משל לבן מלכים שנשבה כשהוא

34

ויקרא רבה (וילנא) פרשת תזריע פרשה יד

 אומרים לו אתה קדמת לכל מעשה בראשית ואם לאו אומרי' לו יתוש קדמך שלשול קדמך אמר רבי ישמעאל ברבי תנחום אחור לכל המעשים וקדם לכל העונשין ר' יוחנן אומר אף קילוסו לא בא אלא באחרונה שנא' (תהלים קמח) החיה וכל בהמה רמש וצפור כנף ואח"כ מלכי ארץ וכל לאומים א"ר שמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר בהמה חיה ועוף כך תורתו אחר בהמה חיה ועוף הה"ד זאת תורת הבהמה ואח"כ אשה כי תזריע.ב ד"א אשה כי תזריע הה"ד (איוב לו) אשא דעי למרחוק ולפועלי אתן צדק א"ר מאיר הלשון הזה משמש שתי לשונות לשון שירה לשון דבר לשון שירה

35

ויקרא רבה (וילנא) פרשת מצורע פרשה יט

 ע"י שהיו ימים של צער ודכוותה (אסתר א) שמונים ומאת יום וכי רבים היו אלא ע"י שהיו וכו' והדין פסוק' ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים תני ר' חייא ימים שנים רבים שלשה מכאן ואילך אין זו נדה אלא דוה, והנדה בנדתה אין כתיב כאן אלא והדוה בנדתה א"ר שמלאי צער גדול נתן הקב"ה לאשה זו שמאחר שמשמרת ימי זיבה יושבת ומשמרת ז' ימי נדה והתורה קורא אותה נדה והדוה בזיבתה אין כתיב כאן אלא והדוה בנדתה, ר' יוחנן בשם רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר ומה אם האשה הזו על ידי שפירשה שנים שלשה ימים התורה

36

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אחרי מות פרשה כב

 לפני בכל עת קרבנותיהן באהל מועד והן נפרשים מעבודת כוכבים והם ניצולים הה"ד איש איש מבית ישראל וגו'.ט אמר ר' יוסי ברבי חנינא אין הבמה מותרת אלא ע"י נביא מאי טעמא שנאמר (דברים יב) השמר לך פן תעלה עולותיך ואליהו מקריב בשעת איסור הבמות אמר ר' שמלאי הקב"ה א"ל שנא' (מלכים א יח) ובדברך עשיתי בדבורך עשיתי ר' יוחנן בר מרי מייתי ליה מן הדא (יהושע ח) אז יבנה יהושע אין לי אלא בגלגל בגבעון מנין שנאמר (שופטים ו) ויהי בלילה ההוא ויאמר לו ה' קח את פר השור, אמר ר' אבא בר כהנא שבעה עבירות נעשו בפרו של

37

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אחרי מות פרשה כג

 רבי ישמעאל כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען לא תעשו וגו' ואם לאו אני ה' אלהיכם תני רבי חייא למה אני ה' כתיב שני פעמים אני הוא שפרעתי מדור המבול ומסדום וממצרים אני עתיד ליפרע ממי שהוא עושה כמעשיהם דור המבול נמחו מן העולם ע"י שהיו שטופין בזנות אמר רבי שמלאי כל מקום שאתה מוצא זנות אנדרלמוסיא באה לעולם והורגת טובים ורעים רב הונא בשם רבי יוסי אמר דור המבול לא נמחו מן העולם אלא ע"י שכתבו גומסיות לזכר ולנקבה ר' עזריה בשם רבי יהודה ברבי סימון וריב"ל בשם בר קפרא מצינו שעל הכל הקב"ה מאריך רוחו חוץ מן הזנות

38

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה לא

 ליטול רשות מלפני הקב"ה עיניהם כהות מזיו השכינה ומבקשין לצאת להאיר לעולם ואינן רואין כלום ומה הקב"ה עושה להם מורה לפניהם חצים ומהלכים לאורם הה"ד (חבקוק ג) שמש ירח עמד זבולה לאור חציך יהלכו לנוגה ברק חניתך וכתיב (יואל ב) שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם ר' הושעיא בריה דר' שמלאי דקסרין בשם ר' יצחק בר זעירא לעולם אין גלגל חמה שוקע עד שהוא נעשה כמין חרדל של דם מאי טעמא (תהלים יט) והוא כחתן יוצא מחופתו ישיש כגבור לרוץ אורח ואין אורח אלא של נשים כד"א (בראשית יח) חדל להיות לשרה אורח כנשים, א"ר לוי בכל יום ויום הקב"ה

39

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת תזריע פרשה יד

 וקדם לכל העונשים. אם זכה אמרין ליה את קדמתה למעשה בראשית אם לאו אמ' ליה יתוש קדמך שילשול קדמך. ר' נחמיה אמ' אף קילוסו אינו בא אלא באחרונה, הה"ד החיה וכל בהמה רמש וציפור כנף (תהלים קמח, י), ואחר כך מלכי ארץ וכל לאומים (שם /תהלים קמ"ח/ יא). אמ' ר' שמלאי כשם שצורתו אחר בהמה חיה ועוף כך תורתו אחר בהמה חיה ועוף, הה"ד זאת תורת הבהמה (ויקרא יא, מו) ואחר כך אשה כי תזריע וילדה זכר (שם /ויקרא/ יב, ב).[ב] אשא דעי למרחוק ולפעלי אתן צדק (איוב לו, ג). אמ' ר' מאיר הפסוק הזה משמיש שתי לשונות לשון

40

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת מצורע פרשה יט

 רבים שמנים ומאת יום (אסתר א, ד), וכי רבים היו, אלא על ידי וגו'. והדין פסוקא, ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים. תני ר' חייא ימים שנים, רבים שלשה, מיכן ואילך אין זו נידה אלא דווה. והנדה בנדתה אין כת' כאן אלא והדוה בנדתה (ויקרא טו, לג). א' ר' שמלאי צער גדול נתן הקב"ה לאשה זו שמאחר שמשמרת שלשת ימי זיבה חוזרת ומשמרת שבעת ימי נידה והתורה קורא אותה כן והדוה בנידתה, הדוה בזיבתה אין כת' כאן אלא והדוה בנידתה. ר' יוחנן בש' ר' לעזר בנו שלר' יוסי הגלילי אומר מה אם האשה הזו על ידי שפרשה שנים שלשה

1234567891011121314151617181920