שמלאי

שמלאי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 654 מקורות עבור שמלאי. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויחי פרשה צט

 משה שכתוב בו (שמות יט) ומשה עלה ויתר אותך ויקרבך הה"ד (דברים לג) יחי ראובן, יצא ראובן ואזניו מקוטפות, התחיל קורא שמעון ולוי אחים, אחים דפחתא, אמר להם אחים הייתם בדינה דכתיב (בראשית לד) ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו, ולא אחים ליוסף שמכרתם אותו, א"ר שמלאי בראובן כתיב (שם /בראשית/ לז) למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו, הרי ראובן לא היה במכירתו של יוסף, ואף יהודה אומר להן (שם /בראשית ל"ז/) מה בצע, הללו הם הגדולים נמצאת ששניהם מכרו אותו, תדע לך שבשעה שירדו למצרים לא לקח מאתם אלא שמעון שנא' (שם /בראשית/ מב)

22

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויחי פרשה ק

 עפר הארץ, נמשלתם כחית השדה ומי יכול לסייף את חית השדה, נמשלתם ככוכבים מי יכול לסייף את הכוכבים, עשרה כוכבים בקשו לאבד כוכב אחד ולא יכלו לו, שנים עשר שבטים מה אני יכול לשנות סדרו של עולם מפני שהם כנגד שנים עשר שעות ביום וכנגד שנים עשר מזלות ברקיע, א"ר שמלאי אתם הגוף ואני הראש, תבואתה לראש יוסף, אין נסיב גופא מה רישא טב, ולא עוד אלא עד שלא ירדתם לכאן היו קוראים אותי עבד ומאחר שירדתם לכאן הודעתי הוגנוסים שלי אם כן אני הורג אתכם אתמהה, אם הורג אני אתכם הם אומרין אין לשמור אמנה עם זה, עם אחיו

23

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה ח

 למד מבוראך שברא העליונים והתחתונים וכיון שבא לבראות האדם נמלך במלאכי השרת, אמר ר' ליה לית הכא מלכו, אלא למלך שהיה מטייל פתח פלטין וראה בולרין אחת מושלכת, אמר מה נעשה בה, מהן אומרים דימוסיות ומהן אומרים פרבטיות, אמר המלך אדריינטיס אני עושה אותה מי מעכב. שאלו המינים את ר' שמלאי כמה אלוהות בראו את העולם, אמר להם אני ואתם נשאל לימים ראשונים הה"ד כי שאל נא לימים ראשונים וגו' (דברים ד לב), בראו אלהים אדם אין כתוב כן אלא ברא אלהים (שם שם /דברים ד'/), חזרו שאלו אתו מהו דכת' בראשית ברא אלהים וגו', אמר להם בראשית בראו אלהים

24

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה יט

 ושלשלתן נאמרו בפסוק אחד ותרא האשה כי טוב העץ למאכל מיכן שהוא טוב למאכל, וכי תאוה הוא לעינים מיכן שהוא יפה לעינים, ונחמד העץ להשכיל מיכן שמוסיף חכמה היך דאת אמר משכיל לאיתן האזרחי (תהלים פט א).ותקח מפיריו ותאכל אמר ר' אייבו סחטה ענבים ונתנה לו, ר' שמלאי אמר ביישוב בת עלה אמרה לו מה את סבור שאני מיתה וחוה אחרת נבראת לך אין כל חדש תחת השמש (קהלת א ט), או שמא אני מתה ואת יושב לך היטליס לא תהו בראה לשבת יצרה (ישעיה מה יח), רבנין אמ' התחילה מיללת עליו בקולה, וגם ריבוי האכילה את הבהמה ואת

25

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כ

 יוסי הגלילי יכול ממשלה מכל צד תלמוד לומר לא יחבל ריחים ורכב (דברים כד ו), מעשה באשה אחת משלבית טוורינוס שהיתה נשואה ללסטס אחד, כיון שבא אצל חכמים הוציא לפניהם מנורה שלזהב ונר שלחרס על גבה לקיים מה שנ' ואל אישך תשוקתך. (יז) [ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך] ר' שמלאי אמר ביישוב בת עדה אמרה לו מה את סבור שאני מתה ונברת לך חוה אחרת אין כל חדש תחת השמש (קהלת א ט), או שאני מתה ואת יושב לך היטליס לא תהו בראה לשבת יצרה (ישעיה מה יח), ורבנין אמ' התחילה מיללת עליו בקולה הה"ד ולאדם אמר כי שמעת

26

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כו

 טובות הנה אמר יודן טבת כת' משהיו מטיבים אתה לבעלה היה גדול נכנס ובועלה תחילה הה"ד כי טבת הנה אילו הבתולות, ויקחו להם נשים אילו נשואות, מכל אשר בחרו זה זכור ובהמה. ר' הונא בשם ר' יוסף דור המבול לא נמחו מן העולם עד שכתבו גמומסיות לזכור ולבהמה, אמר ר' שמלאי בכל מקום שאתה מוצא זנות אנדרומוסייה באה לעולם והורגת את היפים ואת הרעים, ר' עזריה ר' יודה בר' סימון בשם ר' יהושע על הכל הקב"ה מאריך אפו חוץ מן הזנות מה טעמ' ויראו בני האלהים וגו' וכת' בתריה ויאמר י"י אמחה וגו' (בראשית ו ז), ר' יהושע בן לוי (

27

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה מט

 צדיקים אלא שאת מכלה את הצדיקים עם הרשעים. ר' ור' יונתן ר' אמר בשר ודם חמה כובשתו אבל הקב"ה כובש את החמה נוקם י"י ובעל חמה (נחום א ב), ר' יונתן אמר בשר ודם קנאה כובשתו אבל הקב"ה כובש את הקנאה אל קנוא ונוקם וגו' (שם שם /נחום א'/). ר' שמלאי שאליה לר' יונתן אמר ליה מהו דכת' יש נספה בלא משפט (משלי יג כג), אמר ליה בלא משפט מקומו, מעשה באחד שנשתלח לגבות בני טבריא ובני ציפורי, כשהוא גובה ראה אחד מציפורי עמד ותפשו, אמר לו מציפורי אני, אמר לו יש [בידי] כתבים לציפורי לגבותה, ולא הספיק לגבות בני

28

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סז

 אלא אמר לו מלך עשיתיהו עליך וברכותיך שלו הן, עבדא ומה דיליה למאריה את כל אחיו נתתי לו לעבדים ודגן ותירוש סמכתיו, ולך איפה ברם לך פיתה אפייה, ר' יוחנן אמר הרף [ממני שפורניתו אפויה לפניו בכל מקום, ר' שמעון בן לקיש אמר הרף] ממני שאף וחימה מסורין לו. ר' שמלאי ואמ' לה מש' ר' אבהו אמר לו הקב"ה כך הייתה אומר ולך איפוא, אמר לו יוחן (ישעיה כו י), אמר לו רשע (שם שם /ישעיהו כ"ו/) הוא, אמר לו בל למד צדק (שם שם /ישעיהו כ"ו/) לא כיבד את הוריו, אמר לו בארץ נכוחות יעול (שם שם /ישעיהו כ"ו/)

29

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה פב

 אף בניך מקריבין איסור במה, אבינא בר שילה מש' ר' יוחנן מייתי לה מהכא ויקח אליהו שתים עשרה אבנים כמספר שבטי בני יעקב אשר היה דבר י"י אליו לאמר ישראל יהיה שמך (מ"א =מלכים א'= יח לא) שמשעה שניתן לו השם הזה נאמר לו גוי וקהל גוים יהיה ממך, ר' שמלאי מייתי לה מהכא ויקראו ללשם דן כשם דן אביהם (יהושע יט מז) [אשר יולד לישראל (שופטים יח כט)] שמשעה שניתן לו השם הזה נאמר לו גוי וקהל גוים יהיה ממך, ר' יוחנן מייתי לה מהכא עמים הר יקראו (דברים לג יט) משיעשו בניך כעמים להר זבולון ויקראו שם יזבחו

30

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) כי"ו פרשת ויחי פרשה ק

 עלה (שמות יט ג), ויתיר אותך ויקרבך הה"ד יחי ראובן (דברים לג ו). יצא ראובן ואזניו מקוטפות התחיל קורא שמעון ולוי אחים, אחים דפחתא, אמ' להם אחים הייתם בדינה דכתי' ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו (בראשית לד כה), ולא אחים ליוסף שמכרתם אותו, אמר רבי שמלאי בראובן כתיב למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו (שם /בראשית/ לז כב), הרי ראובן לא היה במכירתו של יוסף, ואף יהודה אומר להן מה בצע (שם שם /בראשית ל"ז/ כו), הללו הם הגדולים, נמצאת ששניהם מכרו אותו, תדע לך שבשעה שירדו למצרים לא לקח מאתם אלא שמעון שנאמר

1234567891011121314151617181920