שמלאי

שמלאי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 654 מקורות עבור שמלאי. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

פירוש הסולם לזוהר חדש - רות מאמר ז' עמודים ז' רקיעים ז' כוכבים ז' ארצות וכו'

 שכתוב ולמקוה המים קרא ימים. הרי שהרבה ימים ישנם.נט) וכולן נכנסים לים וכו': וכולן, כל הימים, נכנסים לים הגדול. והם שבעה ימים, וכולם נכנסים בו, זה למטה מזה עד התהום, עד שתמצא הים הגדול שהוא שבעה, זה על זה. וכולם תלויים במאמר אחד.[אות ס] א"ר שמלאי וכו': א"צ פירוש.

102

פירוש הסולם לזוהר חדש - רות מאמר חרשין אינון יתיר בנשיא

 העובר בין שתי נשים, אם הן בנדותן, נעשה חולה נכפה, ולא תזוז מגופו אם לא יעשו לו איזה רפואה. וסכנת דם או הריגה מזומנת לו. ואם אינן נדות, עין הרע שולטת בו, בגופו או בממונו.[אות ש/ב] כי הא דר' נחום וכו': כמו זה דר' נחום ברבי שמלאי. שפעם אחת היה בכרך קסרין, עבר בין שתי נשים. הסתכלו בו, ונסתכן מיד בגופו ובממונו. מהו הטעם. הוא משום שרוח רעה שורה עליהן, ויכול להזיק.[אות שא] מאי תקנתיה לימא וכו': מה היא תקנתו. יאמר כך, לכי לכי, דומי דומי, הסירי קשר הקשר, לא ולא לי. ואח"כ יתחיל באל ויגמור

103

ספר הלכות גדולות הקדמה

 של חסד ויש תורה שאינה של חסד, אמר רבי אלעזר תורה לשמה זו היא תורה של חסד שלא לשמה זו היא תורה שאינה של חסד. דבר אחר תורה שלא ללמדה זו היא תורה שאינה של חסד תורה ללמדה זו תורה של חסד.[עמוד ח] (מכות כג ב) דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצות נצטוו ישראל, אמר רב המנונא מאי קראה, (דברים לג, ד) תורה צוה לנו משה תורה בגימטריא הכי הוי, שש מאות ואחת עשרה הואי, אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמעום. שלש מאות וששים וחמש מצות לא תעשה ומאתים וארבעים ושמונה מצות עשה, כל המקיימם זוכה

104

ספר הלכות גדולות סימן לב - הלכות מיאון

 נשא ר' אליעזר בן יעקב אומר הוולד חלל, וחכמים אומרים הוולד כשר, והילכתא כרבנן.ר' טרפון אומר (קידושין סט א) יכולין ממזרין לטהר, כיצד, ממזר שנשא שפחה הולד עבד שיחררו נמצא הבן בן חורין וכשר לבא בקהל. איבעיא להו ר' טרפון לכתחילה קאמר או דיעבד קאמר, ת"ש דאושפיזכני דרבי שמלאי ממזר הוה א"ל אי קדמת אדעתין טהרתינה לבנך, אי אמרת לכתחילה קאמר שפיר, אלא אי אמרת דיעבד קאמר, מאי ניהו דאזל וגניב ומזדבן בעבד עברי, ועבד עברי בשני ר' שמלאי מי הוה והתניא אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג, ש"מ אפילו לכתחילה קאמר, ש"מ. אמר רב יהודה אמר

105

ספר הלכות גדולות סימן נ - הלכות הדיינין

 חתכהו.(סנהדרין ח א) (דברים א, יז) כקטן כגדול תשמעון, א"ר שמעון בן לקיש שיהא חביב עליך דין של פרוטה כדין של מאה מנה למאי הילכתא אי נימא לעיוני ביה ולמיפסקיה, פשיטא, אלא לאקדומיה.כתוב אחד אומר (שם טז) ואצוה את שפטיכם וכתיב (שם יח) ואצוה אתכם, א"ר שמלאי אזהרה לציבור שתהא אימת דיין עליהם ואזהרה לדיין שיסבול את הציבור, ועד כמה, א"ר חנין ואיתימא ר' שבתאי עד כדי (במדבר יא, יב) כאשר ישא האומן את היונק.(סוטה כא ב) היכי דמי רשע ערום, אמר רבי חנינא זה מטעים דבריו לדיין קודם שיבא בעל דין חבירו.(סנהדרין יח א) (שמות

106

ספר הלכות קצובות שימוש בית דין

 אנוסת חבירו ומפותת חבירו ואם נשא ר' אליעזר בן יעקב אומר הוולד חלל וחכמים אומרים הוולד כשר והילכתא כרבנן. ר' טרפון אומר יכולין ממזרין ליטהר כיצד ממזר שנשא שפחה הולד עבד שיחררו נמצא הבן בן חורין וכשר לבוא בקהל איבעיא להו ר' טרפון לכתחילה קאמ' או דאיעבד ת"ש דאישפיזכניה דר' שמלאי ממזירא הוה אמר ליה אילו קדימתן לו קדמת אדעתן הוה מטהרנא לבנך אי אמרת בשלמא לכתחילה קאמר שפיר אלא אי אמרת דאעבד קאמר מה נינהו דאזיל גניב ומזדבן בעבד עברי עבד עברי בשני ר' שמלאי מי הוה והא תניא אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג אלא לאו

107

סדר רב עמרם גאון (הרפנס) סדר שני וחמישי

 רב נטרונאי גאון ז"ל, הנכנס לבית הכנסת ומצא צבור מתפללין ועדיין לא קרא פסוקי דזמרה, מהו שיעסוק עם הצבור בעסק שמצאם, כגון שמצאם בתחלת עסק פריסת שמע, ואחר שיסיים תפלתו יחזור ויזמר פסוקי דזמרא, והשיב כך,כשתקנו חז"ל כך תקנו לומר פסוקי דזמרא ואחר כך להתפלל. דדרש ר' שמלאי לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"ה ואחר כך יתפלל. ואם ראה צבור מתפללין, והם מתעכבין, כך שמענו בי מר רב משה גאון ז"ל ומרבותינו, שמברך מלך מהולל בתושבחות ואומר פרשה ראשונה ומדלג ואומר הללו אל בקדשו וחותם, וממהר ומתפלל עם הצבור. אבל לומר פסוקי דזמרא אחר תפלה, יש גנאי בדבר לומר

108

שאילתות דרב אחאי פרשת בראשית שאילתא ג

 הלבש ערומים מה הקב"ה ביקר חולים שנ' וירא אליו ה' באלני ממרא וגו' אף אתה ביקר /בקר/ חולים מה הקב"ה קבר מתים שנ' ויקבר אותו בגיא אף אתה קבור מתים מה הקב"ה ניחם אבלים שנ' ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו אף אתה נחם אבלים דרש רבי שמלאי תורה תחלתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדי' תחלתה גמילות חסדי' שנ' ויעש יי' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם סופה גמילות חסדים שנ' ויקבר אותו בגיא דרש רב עזרא זימנין אמר לה משמיה דרבי אסי וזימנין משמיה דר' אמי מאי דכת' כה אמר יי' אם שלימי' וכן רבים וכן

109

שאילתות דרב אחאי פרשת ויחי שאילתא לד

 אינשי דקא עבדי עיבידתא אמר להו להוו הנך אינשי בשמתא דרב אמרי ליה בחבורתא מיפלגא מתא אמר להו אי הכי שרי לכו והיכא דאיכא מת מצוה דלית ליה קוברין כולי עלמא מחייבים לאיעסוקי ביה דכתי' אחרי יי' ילכו כאריה ישאג וא"ר חמא ברבי חנינא אחרי מדותיו של הקב"ה דרש רבי שמלאי תורה תחלתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים תחלתה גמילות חסדי' דכתי' ויעש יי' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם וסופה גמילות חסדי' דכתיב ויקבר אותו בגיא ואפי' כהן גדול ונזיר דאין מיטמין למת ולקרוביהן למת מצוה יטמא ואי ליכא איניש אחרינא לאיעסוקי ביה מעסיקין ביה אינון דתנן כהן גדול

110

שאילתות דרב אחאי פרשת ויקהל שאילתא סו

 שמואל בר שילת משמיה דרב אף על פי שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפלה אם בא לומר בסוף כל ברכה מעין הברכה אומר ואמר רבי יהושע בן לוי אף על פי שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפלה אם בא לומר כסדר כל ברכה כסדר של יום הכפורים אומר דרש רבי שמלאי לעולם יסדיר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל שנאמר יי' אלהי' אתה החלות להראו' את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך וכתיב אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון ואמר רבי

1234567891011121314151617181920