שמלאי

שמלאי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 654 מקורות עבור שמלאי. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

ילקוט שמעוני תורה פרשת אחרי מות

 שעירים שנאמר ושעירים ירקדו שם, והיו ישראל מקריבין קרבנותיהן באיסור במה ופורענות בא עליהן [אמר הקב"ה יהיו מקריבין לפני וכו'], א"ר יוסי בר' חנינא אין הבמה ניתרת אלא ע"י נביא מה טעם שנאמר השמר לך פן תעלה עולותיך וגו' כי אם אל המקום, ואליהו היה מקריב באיסור הבמה אמר רבי שמלאי הקב"ה אמר לו שנאמר ובדברך עשיתי [בדבורך עשיתי], ר' יוחנן בר מרי מייתי לה מן הדא אז יבנה יהושע מזבח, אין לי אלא יהושע גדעון מנין דכתיב ויאמר לו ה' קח את פר השור, רבי אבא בר כהנא אמר שבע עבירות נעשו בפרו של גדעון, עצי אשרה, ואבנים פסולות,

92

ילקוט שמעוני תורה פרשת ואתחנן

 הוא אומר טוב ה' לכל וגו' אמר משה הריני דוחק בתפלה שמא יעשה לי צדקה לכך נאמר ואתחנן אל ה' כמה ישהא אדם בין תפלה לתפלה, רב הונא ור"ח חד אמר כדי שתתחונן דעתו עליו דכתיב ואתחנן אל ה', וחד אמר כדי שתתחולל דעתו עליו דכתיב ויחל משה, דרש ר' שמלאי לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"ה ואח"כ יתפלל שנאמר ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר ה' אלהים אתה החלות להראות וגו' וכתיב בתריה אעברה נא ואראה את הארץ הטובה [ג, כה], משה מארבעה צדיקים שניתן להם רמז כו' (כתוב ברמז רס"ו), משה מנין דכתיב כתוב זאת זכרון בספר ושים

93

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת אחרי מות

 אזיל בארחא אני ואחתי, שרינא בחד אושפיזא ורוינא חמרא, וכל ההוא ליליא אחידנא באחתי, בצפרא קמנא ואושפיזאי קטט בחד גברא, עיילנא בינייהו וקטרו לי דא מהאי גיסא ודא מהאי גיסא ורשימא דא הוה עייל לבי מוחא ואשתזבנא ע"י דחד אסייא דאית בגוון, אמר ליה מאן הוא אסייא, אמר ליה ר' שמלאי הוא, א"ל מאי אסותא יהב לך, א"ל אסותא דנפשא, ומההוא יומא אהדרנא בתשובה, ובכל יומא חזינא אנפאי בחד חיזו ובכינא קמי קודשא בריך הוא דהוא רבון עלמין על ההוא חובה ומאינון דמעין אסחינא אנפאי, אמר רבי אבא אי לאו דאתמנע מנך תשובה אעברנא מאנפך ההוא רשימא, אבל קרינא עליך

94

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת רות

 למירגז כל עלמא ולארגשא ולארעשא [דף כז עמוד ב] סמכוהי לא ארעיש ליה אלא ממקומו מאן מקומו דא נקודה דציון. רבי רחומאי אומר מציון הושתת העולם דכתיב מזמור לאסף אל אלהים ה' דבר ויקרא ארץ ממזרח שמש עד מבואו וכתיב בתריה מציון מכלל יופי אלהים הופיע [תלים נ'] ואמר רבי שמלאי כד ברא הקב"ה את עלמא אעיל נהורא בנהורא ואלביש דא בדא וברא שמים דכתיב [שם ק"ד] עוטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה. והאי אור אקרי אור לבושו אור קדמאה דאתלבש ביה הקב"ה וההוא אור אתפשט בהוד והדר ואיברי עלמא [דכתיב הוד והדר לבשת כו' נוטה שמים כיריעה]:רבי חזקיה

95

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת אחרי מות מאמר בר נש דרשימא חד באנפוי

 בחד אושפיזא, ורוינא חמרא, וכל ההוא ליליא אחידנא באחתי. בצפרא קמנא, ואושפיזאי קטט בחד גברא, עיילנא בינייהו, וקטרו לי דא מהאי גיסא, ודא מהאי גיסא, ורשימא דא הוה עייל לבי מוחא, ואשתזבנא על ידא דחד אסייא דאית בגוון.[אות שמה] אמר ליה, מאן הוא אסייא. אמר ליה, רבי שמלאי הוא. א"ל מאי אסוותא יהב לך. א"ל אסוותא דנפשא. ומההוא יומא אהדרנא בתשובה. ובכל יומא חזינא אנפאי בחד חיזו, ובכינא קמי קב"ה, דהוא רבון עלמין על ההוא חובה. ומאינון דמעין אסחינא אנפאי. אמר רבי אבא, אי לאו דאתמנע מנך תשובה, אעברנא מאנפך ההוא רשימא. אבל קרינא עליך, וסר עונך וחטאתך תכופר.

96

זוהר חדש מהדורת הסולם - רות מאמר המרגיז ארץ ממקומה

 עלמא, ולארגשא ולארעשא סמכוהי, לא ארעיש ליה אלא ממקומו. מאן מקומו. דא נקודה דציון.[אות מא] רבי רחומאי אומר, מציון הושתת העולם. דכתיב, מזמור לאסף אל אלהים ה' דבר ויקרא ארץ ממזרח שמש עד מבואו. וכתיב בתריה, מציון מכלל יופי אלהים הופיע.[אות מב] ואמר רבי שמלאי, כד ברא הקב"ה את עלמא, אעיל נהורא בנהורא, ואלביש דא בדא, וברא שמים. דכתיב, עוטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה.[אות מג] והאי אור, אקרי אור לבושו. אור קדמאה, דאתלבש ביה הקב"ה. וההוא אור אתפשט בהוד והדר, ואיברי עלמא. דכתיב, הוד והדר לבשת כו' נוטה שמים כיריעה.

97

זוהר חדש מהדורת הסולם - רות מאמר ז' עמודים ז' רקיעים ז' כוכבים ז' ארצות וכו'

 בעולם הוא. א"ר רחומאי, (דף ע"ו ט"ג) ימים כתיב. דכתיב, ולמקוה המים קרא ימים.[אות נט] וכולן נכנסין לים הגדול, והם שבעה, וכלם נכנסים בו, זה למטה מזה, עד התהום, עד שתמצא ים הגדול שבעה זה על זה, וכולם תלוים במאמר אחד.[אות ס] אמר רבי שמלאי, אימתי העולם מתמוטט. בשעה שהקב"ה מביט ורואה בו. שנאמר, ה' משמים השקיף על בני אדם וגו'.

98

זוהר חדש מהדורת הסולם - רות מאמר חרשין אינון יתיר בנשיא

 ולא בדכורא.[אות ש/א] תנן, העובר בין שתי נשים, אם נדות הן, נכפה. ולא תזוז מגופו, אם לא יעשו לו מידי. סכנת דם או הריגה מזומנת לו. ואם אינן נדות, עין הרע שולט בו בגופו, או בממונו.[אות ש/ב] כי הא דר' נחום ברבי שמלאי, זמנא חדא הוה בכרך קסרין, אעבר בין שתי נשים. אסתכלו ביה, ואיסתכן מיד בגופיה ובממוניה. מאי טעמא. בגין דההוא רוחא בישא שראת עלון, ויכיל לנזקא.[אות שא] מאי תקנתיה. לימא הכי, זיל זיל, דומי דומי, אעדי קטור דקטרא, לא ולא לי. ולבתר יתחיל באל, ויסיים באל. יתחיל באל, דכתיב, אל מוציאו ממצרים. ויסיים

99

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת אחרי מות מאמר בר נש דרשימא חד באנפוי

 זה, וזה מצד זה, ורושם הזה נכנס במוחי. ונצלתי ע"י רופא אחד שיש ביננו. קטרו, פירושו תקנו סדרו. כמו, קטרין ליה גננא (ברכות טז א) ומובא כאן, בלשון סגי נהור, כלומר, שהכו אותו קרוב למיתה.[אות שמה] אמר ליה מאן וכו': א"ל מי הוא הרופא. אמר ליה, ר' שמלאי הוא. א"ל איזו רפואה נתן לך. א"ל רפואת הנפש. ומיום ההוא חזרתי בתשובה. ובכל יום ראיתי פני במראה אחד בלי שינוי, ובכיתי לפני הקב"ה, שהוא רבון העולמים, על עון ההוא, ומדמעות האלו רחצתי פני. אמר ר' אבא, אם לא היתה נמנעת ממך תשובה, הייתי מעביר מפניך רושם ההוא, אבל קורא אני

100

פירוש הסולם לזוהר חדש - רות מאמר המרגיז ארץ ממקומה

 מקומו. הוא נקודת ציון. שהיא יסוד דמלכות, שמשם הושתת העולם כמ"ש להלן.מא) רבי רחומאי אומר וכו': רר"א, מציון הושתת העולם, שכתוב, מזמור לאסף אל אלקים ה' דבר ויקרא ארץ ממזרח שמש עד מבואו. וכתוב אחריו, מציון מכלל יופי אלקים הופיע.[אות מב] ואמר רבי שמלאי וכו': ואר"ש, כשברא הקב"ה את העולם, הביא אור באור, והלבישם זה בזה, וברא השמים. שכתוב, עוטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה.[אות מג] והאי אור אקרי וכו': ואור זה נקרא אור לבושו. שהוא האור הראשון שנתלבש בו הקב"ה. והאור ההוא נתפשט בהוד והדר, ונברא העולם. שכתוב, הוד והדר לבשת וגו'. נוטה שמים כיריעה.

1234567891011121314151617181920