שמחת עולם הלכות זכיה ומתנה פרק ו

שמחת עולם הלכות זכיה ומתנה פרק ו

  

הלכה ט
[ט] וכן הכותב נכסיו וכו' בין בריא בין שכיב מרע וכו'. כתב הרב המגיד זה פשוט ושלא כדברי אבן מיגאש שפירשה דוקא בבריא דאי בשכיב מרע אפי' קנה נכסים לאחר מכאן אינה גובה וכו' והרב מל"מ כתב דיש לו להרב אבן מיגאש על מה לסמוך ראיה ברורה יעו"ש וכלל דבריו דלהר"י אבן מיגאש ההוא גברא דאמר פלגא לברת וכו' לא היה כי אם מטלטלין ובשכיב מרע וקא מבעיא ליה אי הויא מחילה ולא גבי מנכסים שיקנה ולענ"ד אחרי נשיקת עפרות רגליו אינו מתיישב פירוש זה חדא דלפי פירושו הכי הו"ל למימר פלגא לברת בפירי ופלגא לברת ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.