שמחת עולם הלכות זכיה ומתנה פרק ג

שמחת עולם הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  

הלכה ב
[ב] מחל לחבירו חוב שיש לו עליו או נתן לו הפקדון שהיה מופקד אצלו הרי זו מחילה. מוהר"י קולון דקדק מדברי רבינו והטור שכתב כדבריו דדוקא בחוב מהני מחילה דאין לו עליו אלא שעבוד בעלמא אבל גבי פקדון דממונא דאיתיה בעיניה הוא צריך שיאמר בלשון מתנה ולא בלשון מחילה מדלא כתבו מחל או נתן לחבירו חוב או פקדון והמל"מ כתב שאין דקדוק זה כלום שהרי בהל' טוען פ"א כתב הטוען מטלטלין על חבירו וכו' או שאמר אמת שהיה לך אצלי אבל מחלת לי או נתת לי או מכרת לי או החזרתי לך הרי דשיתף מילת מחילה גבי מטלטלין נמ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.