שמחת עולם הלכות גזלה ואבדה פרק א

שמחת עולם הלכות גזלה ואבדה פרק א

  

הלכה ט
[ט] כל החומד עבדו או אמתו וכו'. ואין לוקין על לאו זה מפני שאין בו מעשה. מדברי המגיד אתה למד שדעת רבינו שאם אמר רוצה אני אינו לוקה משום שאין בו מעשה ולא משום שחייב להחזיר החפץ שכיון שברצון המוכר נעשה אין כאן השבה ואם לא אמר רוצה אני פטור ממלקות משום שחייב להחזיר ולא משום שאין בו מעשה דאין לך מעשה גדול מנטילת החפץ כמו שכתב הראב"ד. ונסתפקתי אם נשרף או נאבד החפץ קודם שהחזיר אם חייב מלקות לדעת רבינו דס"ל בפ"ג מהל' מלוה ולוה בחובל בגד אלמנה או דברים שעושין בהם אוכל נפש או שעבר בעל חו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.