שמחת עולם הלכות ביאת המקדש פרק ג

שמחת עולם הלכות ביאת המקדש פרק ג

  

הלכה ב
[ב] זה המחנה האמור כאן וכו'. בפרק אלו דברים דף ס"ז תניא בדד ישב לבדו ישב שלא יהיו טמאים אחרים יושבים עמו יכול יהיו זבין וטמאי מתים משתלחין למחנה אחת תלמוד לומר ולא יטמאו את מחניהם וכו' דברי ר' יהודה ר' שמעון אומר אינו צריך וכו' כשהוא אומר בדד ישב הכתוב נתקו לעשה. ובגמרא ור"י שפיר קאמר ר"ש ההוא מבעי ליה לכדתניא ר' אליעזר אומר וכו' ע"כ גם הברייתא דספרי שהביא רבינו צ"ל דס"ל כר"א וא"כ קשה על רבינו דפסק בפ"ד כתנא דמתני' דפליג על ר"א וכיון שכן היה לו להביא דרשא דר"ש ולפסוק דהוי לאו ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.