שמחת עולם הלכות איסורי מזבח פרק ו

שמחת עולם הלכות איסורי מזבח פרק ו

  

הלכה ה
[ה] במה דברים אמורים כשנפסלו וכו'. אבל טהורים אע"פ שעדיין לא קדשו וכו'. הרב משנה למלך בפ"ה מהלכות ערכין הלכה ה' תמה על רבינו דס"ל דהא דאמרינן כל דבר הראוי למזבח אינו יוצא מידי מזבח לעולם שהוא מהתורה תמה עליו מסוגיין דמוכח בהדיא שאינו אלא דרבנן דמשום דלא שכיחי גזרו רבנן שלא יהיו נפדין ושכן כתבו התוס' בפ"ו דזבחים דף נ"א יעו"ש וכן כתב הרשב"א בפרק השולח דף ל"ח ע"ב וכ"כ הר"ן שם בשיטתו. ולענ"ד לא קשה מידי לרבינו שלא אמרו כן בגמ' אלא לשמואל דס"ל דאפילו טהורים נפדין תמימים היינו מדרבנן ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.