שמות רבה (וילנא) פרשת יתרו פרשה כז

שמות רבה (וילנא) פרשת יתרו פרשה כז

  

פרשת יתרו 
א [יח, א] וישמע יתרו, הה"ד (משלי כז) רעך ורע אביך אל תעזוב, רעך זה הקדוש ב"ה כד"א (תהלים קכב) למען אחי ורעי, ורע אביך זה אברהם שנא' (ישעיה מא) זרע אברהם אוהבי, אל תעזוב ואם עזבת תן דעתך שלא תכנס לבית אחיך, ביום אידך זה ישמעאל ועשו, אמר רבי יהושע בן לוי כשהגלה נבוכדנצר את ישראל לבבל היו כפותים מאחוריהם, כמו שכתוב במדרש איכה עד (שם /ישעיהו/ כא) כי מפני חרבות נדדו, אביכם שהיה מושלך במדבר פתחתי לו באר מים ואתם עשיתם כך, הוי (משלי כז) טוב שכן קרוב מאח רחוק, ד"א טוב שכן קרוב הוא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.