שמד

שמד מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1173 מקורות עבור שמד. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת גיטין פרק ה

 קיים זו משנה ראשונה ב"ד של אחריהן אמרו נותן לבעלים רבוע אימתי בזמן שאין בידן ליקח אבל אם יש בידן ליקח הן קודמין לכל אדם רבי הושיב ב"ד ונמנו שאם שהה לפני סיקריקון י"ב חדש כל הקודם ליקח יקח ונותן לבעלים רביע:[דף לא עמוד ב] גמ' בראשונה גזרו שמד על יהודה שכן מסורת בידם מאבותם יהודה הרג את עשו דכתיב [בראשית מט ח] ידך בעורף אויביך. והיו הולכין ומשעבדין בהן ונוטלין שדותיהן ומוכרין אותן לאחרים והיו בעלי בתים באין וטורפין והיתה הארץ חלוטה ביד סיקריקון. נמנעו מליקח התקינו שלא יהא סיקריקון ביהודה. בד"א בהרוגי המלחמה לפני המלחמה אבל הרוגים

2

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת כתובות פרק א

 הכל ממנו לחוב לבנו:הלכה המתני' האוכל אצל חמיו ביהודה שלא בעדים אינו יכול לטעון טענת בתולים מפני שהוא מתייחד עמה אחד אלמנת ישראל ואחד אלמנת כהנים כתובתן מנה בית דין של כהנים היו גובין לבתולה ארבע מאות זוז ולא מיחו בידם חכמים: גמ' בראשונה גזרו שמד ביהודה שכן מסורת להם מאבותם שיהודה הרג את עשו דכתיב [בראשית מט ח] ידך בעורף אויביך והיו הולכין ומשעבדין בהן ואונסין את בנותיהן וגזרו שיהא איסטרטיוס בועל תחילה התקינו שיהא בעלה בא עליה עודה בבית אביה שמתוך שהיא יודעת שאימת בעלה עליה עוד היא נגררת מכל מקום אין סופה להיבעל מאיסטרטיוס אנוסה

3

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת קידושין פרק ד

 שאני מכירן ומה נעשה ונשתקעו בהן גדולי הדור. אמר רבי יהושע בן לוי חמשת אלפים עבדים היו לפשחור בן אימר וכולם נשתקעו בכהונה גדולה הן הן עזי פנים שבכהונה. אמר רבי אלעזר עיקר טירונייא שלהם [הושע ד ד] ועמך כמריבי כהן. אמר ר' אבהו שלש עשרה עיירות נשתקעו בכותים בימי שמד. אמרין הדא עדן רמשאה מינהון. אמר רבי חנינה מתניתא דלא כרבי יודה דרבי יודה אמר ארבע קהילות הן. קהל כהנים קהל לוים. קהל ישראלים. קהל גרים. מתיבין לרבי יהודה והכתיב [דברים כג ב] לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל י"י. פסולי גוף אינון. והכתיב [שם ט] בנים אשר

4

ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שמד

 

5

מגילת תענית (ליכטנשטיין) הסכוליון

 בקציעות ונוטלים את הסלים ועלי על כתפם ועולים. כיון שהגיעו אצל המשמר אמרו להם לירושלם אתם עולים אמרו להם לאו אלא לעשות שני פלחי דבלה במכתשת זו שלפנינו ובעלי הלז שעל כתפנו. וכיון שעברו מהם עטרום בסלים והעלום לירושלם. ומה הן בני שלמי הנטופתי אלא פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שמד שלא יביאו עצים למערכה והושיבו מלכי יון פרדסיאות על הדרכים כדרך שהושיב ירבעם בן נבט משמרות על התחומין שלא לעלות לירושלם ולא היה אדם אחד מעשרת השבטים יכול לעלות לירושלם. מה עשו הכשרים באותו הדור ויראי חטא שבאותו הדור היו מביאין שני גזירין ועושים אותם כמין סולמות ומניחים אותם

6

בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לד

 הניחוח, הריח ריחו של אברהם אבינו עולה מכבשן האש, וירח, ריח של חנניה מישאל ועזריה עולין מכבשן האש, משל לאוהבו של מלך שכיבדו, ושלח לו דורון נאה, דסקוס נאה, ועמד בנו ולא כיבדו, עמד בן בנו וכיבדו, א"ל מה דמי דורון דידך לדורון דסבך, וירח ה' הריח ריח דורו של שמד, רב שלום בשם ר' מנחמא בר זעירע אמר משל למלך שהיה מבקש לבנות לו פלטין על הים, ולא היה יודע היכן לבנותה ומצא צלוחית של פפולסמון והלך והריחה ובנה אותה עליה, הה"ד (תהלים כד) כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה, באיזה זכות בזכות (שם /תהלים כ"ד/) דור

7

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה עז

 יאמר לו המלך ארי לא היה יכול לעמוד בו ואתה מבקש להזדווג לו, כך שאם יבואו אומות העולם להזדווג לישראל, יאמר להם הקב"ה שרכם לא היה יכול לעמוד בו ואתם מבקשים להזדווג לבניו, ויגע בכף ירכו, נגע בצדיקים ובצדיקות בנביאים ובנביאות שהן עתידין לעמוד ממנו ואיזה זה, זה דורו של שמד, ותקע כף ירך יעקב, ר' ברכיה ור' אליעזר, ר' אליעזר אמר שעייא, ר' ברכיה בשם רבי אסי אמר סידקה כדג, רב נחמן בר יעקב אמר פירשה ממקומה, כדכתיב (יחזקאל כג) ותקע נפשי וגו' כאשר נקעה נפשי, א"ר חנינא בר יצחק כל אותו הלילה היו שניהן פוגעין זה בזה מגיניה

8

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה א

 עלמות אהבוך, אלו בעלי תשובה, ד"א על כן עלמות אהבוך, זו כת השלישית שנאמר (זכריה יג) והבאתי את השלישית באש וצרפתים כצרוף וגו', ד"א על כן עלמות אהבוך, אלו הגרים, הה"ד (חבקוק ג) ה' שמעתי שמעך יראתי ה' פעלך בקרב שנים וגו', ד"א על כן עלמות אהבוך, זה דורו של שמד שנא' (תהלים מד) כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה, ד"א על כן עלמות אהבוך, אלו ישראל שנאמר (דברים ז) כי מאהבת ה' אתכם ומשמרו את השבועה וגו', ד"א על כן עלמות אהבוך, על שהעלמת מהם מתן שכרן של צדיקים דאמר ר' ברכיה ור' חלבו עתיד הקב"ה לעשות

9

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ב

 ר' חנינא אמר השביען באבות ובאמהות, בצבאות אלו אבות שעשו צביוני ועשיתי צביוני בם, או כאילות השדה אלו השבטים המד"א (בראשית מ"ט) נפתלי אילה שלוחה, רבי יהודה ברבי סימון אמר השביען במילה, בצבאות בצבא שיש בה אות, או באילות השדה ששופכין דמם כדם צבי ואיל, ורבנן אמרי השביען בדורו של שמד, בצבאות שעשו צביוני בעולם ושעשיתי צביוני בהן, או באילות השדה ששופכין דמן על קדושת שמי כדם הצבי ודם האיל, הה"ד (תהלים מ"ד) כי עליך הורגנו כל היום, אמר ר' חייא בר אבא אם יאמר לי אדם תן נפשך על קדושת שמו של הקב"ה אני נותן ובלבד שיהרגוני מיד, אבל

10

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ג

 המלך עומד על גביו והרפיש עצמו תחתיו, כך כיון שראה המלאך השכינה עומדת למעלה מיעקב הרפיש עצמו תחתיו הה"ד וירא כי לא יכול לו, אמר ר' לוי וירא בשכינה כי לא יכול לו, ויגע בכף יריכו, בצדיקים ובצדיקות בנביאים ובנביאות שהיו עתידין לעמוד ממנו ומבניו, איזה זה, זה דורו של שמד, ותקע כף ירך יעקב, ר"א ורבי ברכיה, ר"א אומר שייעא, ר' ברכיה בשם רבסא סידקה כדג, ר' נחמן בר יעקב אמר פירקה ממקומה המד"א (יחזקאל כ"ג) ותקע נפשי מעליה.ד ר' יוחנן פתר קרייה מקוטרת מר ולבונה מכל אבקת רוכל, בקטרת בית אבטינס, וזה אחד מאחד עשר סממנין שהיו

1234567891011121314151617181920