שם יוסף הלכות ברכות פרק ו

שם יוסף הלכות ברכות פרק ו

  

הלכה יז
[יז] נוטל אדם וכו'. עיין מ"ש מרן ועוד אפשר לומר דהיינו טעמו של רבינו דפסק דאפילו שלא בשעת הדחק נמי ממ"ש שם בגמרא איכא דאמרי בשעת הדחק אין שלא בשעת הדחק לא ופליגא דרב עכ"ל וכיון דאפילו באיכא דאמרי קמא קאמר ופליגא דרב להכי קאמר תלמודא ופליגא לומר כיון דפליגא אדרב אין הלכה כן וכן נראה דס"ל לרבינו ז"ל כההיא דאמרינן בסנהדרין דף כ"א ופליגא דשמואל דאמר שמואל אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד ופסק רבינו כשמואל בפי"ב הל' ב' מהל' מלכים יעו"ש אלמא דס"ל דכיון דאמר תלמודא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.