שם יוסף הלכות ברכות פרק ב

שם יוסף הלכות ברכות פרק ב

  

הלכה יג
[יג] ובחנוכה ופורים שכח וכו' אינו חוזר. עיין מה שהקשה הלח"מ בד"ה ובחנוכה וכו' דלמה כתב רבינו בהל' תפילה דאם לא הזכירו בתפילה אין מחזירין אותו ותירץ דדוקא בראש חודש ושבת דהוו מן התורה מחזירין אותו יעו"ש אבל לדעת מרן שכתב בפ"ג הל' ט' מהל' נדרים דר"ח הוי מדרבנן קשה למה כתב רבינו בחנוכה ופורים דאם לא הזכירו בתפלה דאין מחזירין אותו ובר"ח מחזירין אותו ומאי שנא ואע"ג שכתב מרן שם דר"ח אית ליה אסמכתא מן הקרא יעו"ש מ"מ אדרבה קשה יותר שהרי כתב שם דהיינו טעמא דחל שבועה על ר"ח משום דאית לי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.