שם יוסף הלכות אישות פרק כג

שם יוסף הלכות אישות פרק כג

  

הלכה א
[א] האשה שהתנית על בעלה וכו'. עיין מ"ש הרב מל"מ ז"ל בפט"ו הל' א' דאדם מתנה בדבר שלא בא לעולם אע"פ שאין לו שייכות כלל כהא דעל מנת שאין לך עלי שאר כסות ועונה יעו"ש ובדין שלפנינו בד"ה ודע דהרז"ה וכו' וד"ה וראיתי להר"ן וכו' כתב משם הרמב"ם והר"ן דמתני' דקתני דין ודברים אין לי בנכסיך שהוא תנאי דמתנה עמה כן יעו"ש ולפי דברי הרב מל"מ דס"ל דאדם מתנה על דבר שלא בא לעולם כלל אם כן קשה אמאי אוקי תלמודא מתניתין דדין ודברים אין לי בנכסיך בכותב לה ועודה ארוסה ואם איתא דאדם מתנה בדבר שלא בא לעו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.